FPGA Intel® Agilex™ 7 chuỗi I 019

R18A

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1E2V

 • MM# 99AXG8
 • Mã THÔNG SỐ SRLT5
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1I1V

 • MM# 99AXH6
 • Mã THÔNG SỐ SRLTX
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1E1V

 • MM# 99AXHL
 • Mã THÔNG SỐ SRLU9
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1I2V

 • MM# 99AXHM
 • Mã THÔNG SỐ SRLUA
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E3V

 • MM# 99AXHN
 • Mã THÔNG SỐ SRLUB
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E3V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2I3V

 • MM# 99AXHP
 • Mã THÔNG SỐ SRLUC
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2I3V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E1V

 • MM# 99AXHW
 • Mã THÔNG SỐ SRLUG
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I1V

 • MM# 99AXHX
 • Mã THÔNG SỐ SRLUH
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E3E

 • MM# 99AXJ3
 • Mã THÔNG SỐ SRLUM
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E3E
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2I3E

 • MM# 99AXJ4
 • Mã THÔNG SỐ SRLUN
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2I3E
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1E2V

 • MM# 99AXJ8
 • Mã THÔNG SỐ SRLUS
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1I2V

 • MM# 99AXJ9
 • Mã THÔNG SỐ SRLUT
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E3V

 • MM# 99AXJA
 • Mã THÔNG SỐ SRLUU
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E3V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I3V

 • MM# 99AXJC
 • Mã THÔNG SỐ SRLUV
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I3V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E1V

 • MM# 99AXJH
 • Mã THÔNG SỐ SRLUZ
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2I1V

 • MM# 99AXJJ
 • Mã THÔNG SỐ SRLV0
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E2V

 • MM# 99AXJP
 • Mã THÔNG SỐ SRLV4
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I2V

 • MM# 99AXJR
 • Mã THÔNG SỐ SRLV5
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E2V

 • MM# 99AXJZ
 • Mã THÔNG SỐ SRLV9
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2I2V

 • MM# 99AXK0
 • Mã THÔNG SỐ SRLVA
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1E1V

 • MM# 99AXK4
 • Mã THÔNG SỐ SRLVE
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1I1V

 • MM# 99AXK5
 • Mã THÔNG SỐ SRLVF
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E3E

 • MM# 99AXK6
 • Mã THÔNG SỐ SRLVG
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E3E
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I3E

 • MM# 99AXK7
 • Mã THÔNG SỐ SRLVH
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I3E
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1E1VB

 • MM# 99C8D3
 • Mã THÔNG SỐ SRMMF
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1E1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E1VB

 • MM# 99C8D4
 • Mã THÔNG SỐ SRMMG
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A2E2VB

 • MM# 99C8D5
 • Mã THÔNG SỐ SRMMH
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A2E2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGIB019R18A1E2VB

 • MM# 99C8FM
 • Mã THÔNG SỐ SRMN2
 • Mã đặt hàng AGIB019R18A1E2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E2VB

 • MM# 99C9RX
 • Mã THÔNG SỐ SRMQ5
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1I1VB

 • MM# 99C9RZ
 • Mã THÔNG SỐ SRMQ6
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1I1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I1VB

 • MM# 99C9T0
 • Mã THÔNG SỐ SRMQ7
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1I2VB

 • MM# 99C9T1
 • Mã THÔNG SỐ SRMQ8
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1I2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2I2VB

 • MM# 99C9T4
 • Mã THÔNG SỐ SRMQ9
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2I2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776804

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1E1VB

 • MM# 99C9T5
 • Mã THÔNG SỐ SRMQA
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1E1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A2E1VB

 • MM# 99C9T6
 • Mã THÔNG SỐ SRMQB
 • Mã đặt hàng AGID019R18A2E1VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 019 (R18A) AGID019R18A1E2VB

 • MM# 99C9T7
 • Mã THÔNG SỐ SRMQC
 • Mã đặt hàng AGID019R18A1E2VB
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 776801

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRLVA

SRLVE

SRLVF

SRLVG

SRLVH

SRLV9

SRLUZ

SRMN2

SRMMG

SRMMH

SRLUS

SRLV4

SRLUT

SRLV5

SRLUU

SRLT5

SRLUV

SRLUH

SRMQC

SRLUM

SRLUN

SRLV0

SRMMF

SRLUA

SRLUB

SRLUC

SRMQA

SRLUG

SRMQB

SRLTX

SRLU9

SRMQ5

SRMQ6

SRMQ7

SRMQ8

SRMQ9

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Số bộ thu phát PAM4 tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Tốc độ dữ liệu PAM4 tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát PAM4.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.