Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I1HG

 • MM# 965148
 • Mã THÔNG SỐ SR4AB
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701398

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2LG

 • MM# 965149
 • Mã THÔNG SỐ SR4AC
 • Mã đặt hàng 10AX066H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694772745386

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3LG

 • MM# 965150
 • Mã THÔNG SỐ SR4AD
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697393

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2SG

 • MM# 965151
 • Mã THÔNG SỐ SR4AE
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691990

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35I1HG

 • MM# 965187
 • Mã THÔNG SỐ SR4BG
 • Mã đặt hàng 10AX066K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698726

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E1HG

 • MM# 965189
 • Mã THÔNG SỐ SR4BJ
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692897746295

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2LG

 • MM# 965191
 • Mã THÔNG SỐ SR4BL
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693850744767

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2SG

 • MM# 965192
 • Mã THÔNG SỐ SR4BM
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695952

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3LG

 • MM# 965194
 • Mã THÔNG SỐ SR4BN
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694640

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3LG

 • MM# 965195
 • Mã THÔNG SỐ SR4BP
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700169

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3SG

 • MM# 965275
 • Mã THÔNG SỐ SR4DX
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700395

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40E1HG

 • MM# 965276
 • Mã THÔNG SỐ SR4DY
 • Mã đặt hàng 10AX066N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696998744268

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3VG

 • MM# 965333
 • Mã THÔNG SỐ SR4FK
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693917

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34I1HG

 • MM# 965422
 • Mã THÔNG SỐ SR4J4
 • Mã đặt hàng 10AX066H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692800

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2LG

 • MM# 965423
 • Mã THÔNG SỐ SR4J5
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693626

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2SG

 • MM# 965424
 • Mã THÔNG SỐ SR4J6
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694920746162

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2LG

 • MM# 965425
 • Mã THÔNG SỐ SR4J7
 • Mã đặt hàng 10AX066H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695335746507

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2SG

 • MM# 965427
 • Mã THÔNG SỐ SR4J8
 • Mã đặt hàng 10AX066H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696805744253

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3LG

 • MM# 965428
 • Mã THÔNG SỐ SR4J9
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696814

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3SG

 • MM# 965429
 • Mã THÔNG SỐ SR4JA
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694861744701

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2SG

 • MM# 965430
 • Mã THÔNG SỐ SR4JB
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692150

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2SG

 • MM# 965431
 • Mã THÔNG SỐ SR4JC
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699668745150

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3LG

 • MM# 965432
 • Mã THÔNG SỐ SR4JD
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693608

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2SG

 • MM# 965433
 • Mã THÔNG SỐ SR4JE
 • Mã đặt hàng 10AX066N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693548746034

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2SG

 • MM# 965519
 • Mã THÔNG SỐ SR4LU
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693873744164

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I1HG

 • MM# 965520
 • Mã THÔNG SỐ SR4LV
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702182745829

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2SG

 • MM# 965521
 • Mã THÔNG SỐ SR4LW
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693108746053

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2LG

 • MM# 965522
 • Mã THÔNG SỐ SR4LX
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692297746653

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3LG

 • MM# 965523
 • Mã THÔNG SỐ SR4LY
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693254

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3SG

 • MM# 965524
 • Mã THÔNG SỐ SR4LZ
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692284

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2SG

 • MM# 965525
 • Mã THÔNG SỐ SR4M0
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694892744683

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2LG

 • MM# 965526
 • Mã THÔNG SỐ SR4M1
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701987744440

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2SG

 • MM# 965527
 • Mã THÔNG SỐ SR4M2
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692747746253

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3LG

 • MM# 965528
 • Mã THÔNG SỐ SR4M3
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696008

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E1HG

 • MM# 966291
 • Mã THÔNG SỐ SR59B
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692019745675

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35E1HG

 • MM# 966292
 • Mã THÔNG SỐ SR59C
 • Mã đặt hàng 10AX066K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698550

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40E1HG

 • MM# 966293
 • Mã THÔNG SỐ SR59D
 • Mã đặt hàng 10AX066K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696210

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I1HG

 • MM# 966294
 • Mã THÔNG SỐ SR59E
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696829

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2LG

 • MM# 966295
 • Mã THÔNG SỐ SR59F
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699692

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2LG

 • MM# 966296
 • Mã THÔNG SỐ SR59G
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700156

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3LG

 • MM# 966297
 • Mã THÔNG SỐ SR59H
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696802

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E1HG

 • MM# 966298
 • Mã THÔNG SỐ SR59J
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696096

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3VG

 • MM# 966299
 • Mã THÔNG SỐ SR59K
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700822

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2LG

 • MM# 967652
 • Mã THÔNG SỐ SR6E6
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699656

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2LG

 • MM# 967653
 • Mã THÔNG SỐ SR6E7
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700055

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I1HG

 • MM# 967655
 • Mã THÔNG SỐ SR6E8
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693185744836

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2LG

 • MM# 967656
 • Mã THÔNG SỐ SR6E9
 • Mã đặt hàng 10AX066N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695912

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3SG

 • MM# 967657
 • Mã THÔNG SỐ SR6EA
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697660

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34E1HG

 • MM# 967699
 • Mã THÔNG SỐ SR6FH
 • Mã đặt hàng 10AX066H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697793746437

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3VG

 • MM# 967700
 • Mã THÔNG SỐ SR6FJ
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698430

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2SG

 • MM# 967701
 • Mã THÔNG SỐ SR6FK
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697616

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3SG

 • MM# 967702
 • Mã THÔNG SỐ SR6FL
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700740744189

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3SG

 • MM# 967703
 • Mã THÔNG SỐ SR6FM
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696406

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40I1HG

 • MM# 967704
 • Mã THÔNG SỐ SR6FN
 • Mã đặt hàng 10AX066N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697348

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2LG

 • MM# 967705
 • Mã THÔNG SỐ SR6FP
 • Mã đặt hàng 10AX066N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694515

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2SG

 • MM# 967706
 • Mã THÔNG SỐ SR6FQ
 • Mã đặt hàng 10AX066N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702433744526

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2LG

 • MM# 973595
 • Mã THÔNG SỐ SRBH6
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691969

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2SG

 • MM# 973596
 • Mã THÔNG SỐ SRBH7
 • Mã đặt hàng 10AX066H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702874745281

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2SG

 • MM# 973598
 • Mã THÔNG SỐ SRBH8
 • Mã đặt hàng 10AX066H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697144746032

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3SG

 • MM# 973599
 • Mã THÔNG SỐ SRBH9
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692204

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3VG

 • MM# 973600
 • Mã THÔNG SỐ SRBHA
 • Mã đặt hàng 10AX066H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692950

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40I1HG

 • MM# 973601
 • Mã THÔNG SỐ SRBHB
 • Mã đặt hàng 10AX066K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698570

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E1HG

 • MM# 973602
 • Mã THÔNG SỐ SRBHC
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694482

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2LG

 • MM# 973603
 • Mã THÔNG SỐ SRBHD
 • Mã đặt hàng 10AX066K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699489

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2LG

 • MM# 973604
 • Mã THÔNG SỐ SRBHE
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701690

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2SG

 • MM# 973606
 • Mã THÔNG SỐ SRBHF
 • Mã đặt hàng 10AX066K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693803745716

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2LG

 • MM# 973607
 • Mã THÔNG SỐ SRBHG
 • Mã đặt hàng 10AX066N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697261

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35M3SG

 • MM# 974705
 • Mã THÔNG SỐ SRC2W
 • Mã đặt hàng 10AX066K4F35M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693459

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40M3SG

 • MM# 974706
 • Mã THÔNG SỐ SRC2X
 • Mã đặt hàng 10AX066N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701895

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N5F40I2SG

 • MM# 99A8R8
 • Mã THÔNG SỐ SRKFU
 • Mã đặt hàng 10AX066N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 725429

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4JE

SR4BL

SR6FN

SR6FM

SR4BJ

SR6FL

SR6FK

SR6FJ

SR4BG

SR4FK

SR6FH

SR4J9

SR4J8

SR4J7

SR4J6

SR4J5

SR4JD

SR4JC

SR4JB

SR4JA

SRC2X

SRC2W

SR4AC

SR4AB

SRKFU

SR6EA

SR4J4

SR4AE

SR4AD

SR4LZ

SR4LY

SRBHG

SR4LX

SRBHF

SR4LW

SRBHE

SR6E9

SR4DY

SR6E8

SR4DX

SR6E7

SR6E6

SRBH9

SRBH8

SRBH7

SRBH6

SR4LV

SRBHD

SR4LU

SRBHC

SRBHB

SRBHA

SR4M3

SR4M2

SR4M1

SR4M0

SR59J

SR59H

SR59G

SR59F

SR59E

SR59D

SR59C

SR59K

SR59B

SR4BP

SR6FQ

SR4BN

SR6FP

SR4BM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.