Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm FPGA Intel® Arria® 10 GX
 • OffRoadmap Không
 • StatusCodeText Launched
 • BornOnDate 2013
 • LaunchDate Tuesday, December 29, 2020
 • Lithography 20 nm

Tài nguyên

 • LogicElements 660000
 • AdaptiveLogicModules 250540
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 1002160
 • FabricIOPhaseLockLoops 32
 • EmbeddedMemoryMax 47.7 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1687
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 696
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 270
 • NRZTranscieverMax 48
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152, F1517

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2LG

 • MM# 965149
 • SPECCode SR4AC
 • OrderingCode 10AX066H3F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2LG

 • MM# 967652
 • SPECCode SR6E6
 • OrderingCode 10AX066K2F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3VG

 • MM# 973600
 • SPECCode SRBHA
 • OrderingCode 10AX066H4F34I3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2LG

 • MM# 967705
 • SPECCode SR6FP
 • OrderingCode 10AX066N2F40E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2SG

 • MM# 965192
 • SPECCode SR4BM
 • OrderingCode 10AX066K3F40I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40I1HG

 • MM# 973601
 • SPECCode SRBHB
 • OrderingCode 10AX066K1F40I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3VG

 • MM# 965333
 • SPECCode SR4FK
 • OrderingCode 10AX066N4F40E3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2SG

 • MM# 965427
 • SPECCode SR4J8
 • OrderingCode 10AX066H3F34I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I1HG

 • MM# 965148
 • SPECCode SR4AB
 • OrderingCode 10AX066H2F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E1HG

 • MM# 973602
 • SPECCode SRBHC
 • OrderingCode 10AX066K2F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35M3SG

 • MM# 974705
 • SPECCode SRC2W
 • OrderingCode 10AX066K4F35M3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E1HG

 • MM# 965189
 • SPECCode SR4BJ
 • OrderingCode 10AX066K2F40E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I1HG

 • MM# 966294
 • SPECCode SR59E
 • OrderingCode 10AX066K2F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I1HG

 • MM# 965520
 • SPECCode SR4LV
 • OrderingCode 10AX066K2F40I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3SG

 • MM# 967707
 • SPECCode SR6FR
 • OrderingCode 10AX066N4F40E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35I1HG

 • MM# 965187
 • SPECCode SR4BG
 • OrderingCode 10AX066K1F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2LG

 • MM# 965425
 • SPECCode SR4J7
 • OrderingCode 10AX066H3F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2SG

 • MM# 973606
 • SPECCode SRBHF
 • OrderingCode 10AX066K3F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2LG

 • MM# 965423
 • SPECCode SR4J5
 • OrderingCode 10AX066H2F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3LG

 • MM# 965528
 • SPECCode SR4M3
 • OrderingCode 10AX066N4F40I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2SG

 • MM# 965430
 • SPECCode SR4JB
 • OrderingCode 10AX066K2F40E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3LG

 • MM# 965150
 • SPECCode SR4AD
 • OrderingCode 10AX066H4F34I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3LG

 • MM# 965194
 • SPECCode SR4BN
 • OrderingCode 10AX066K4F40I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3LG

 • MM# 965195
 • SPECCode SR4BP
 • OrderingCode 10AX066N4F40E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2SG

 • MM# 965433
 • SPECCode SR4JE
 • OrderingCode 10AX066N3F40E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2SG

 • MM# 965431
 • SPECCode SR4JC
 • OrderingCode 10AX066K3F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40I1HG

 • MM# 967704
 • SPECCode SR6FN
 • OrderingCode 10AX066N1F40I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E1HG

 • MM# 966291
 • SPECCode SR59B
 • OrderingCode 10AX066H2F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40E1HG

 • MM# 965276
 • SPECCode SR4DY
 • OrderingCode 10AX066N1F40E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34E1HG

 • MM# 967699
 • SPECCode SR6FH
 • OrderingCode 10AX066H1F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E1HG

 • MM# 966298
 • SPECCode SR59J
 • OrderingCode 10AX066N2F40E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2SG

 • MM# 965519
 • SPECCode SR4LU
 • OrderingCode 10AX066K2F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2LG

 • MM# 973595
 • SPECCode SRBH6
 • OrderingCode 10AX066H2F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35E1HG

 • MM# 966292
 • SPECCode SR59C
 • OrderingCode 10AX066K1F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2SG

 • MM# 965521
 • SPECCode SR4LW
 • OrderingCode 10AX066K3F40E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2SG

 • MM# 965525
 • SPECCode SR4M0
 • OrderingCode 10AX066N2F40E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I1HG

 • MM# 967655
 • SPECCode SR6E8
 • OrderingCode 10AX066N2F40I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2SG

 • MM# 965527
 • SPECCode SR4M2
 • OrderingCode 10AX066N2F40I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2SG

 • MM# 967701
 • SPECCode SR6FK
 • OrderingCode 10AX066K2F40I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3VG

 • MM# 967700
 • SPECCode SR6FJ
 • OrderingCode 10AX066H4F34E3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2LG

 • MM# 965526
 • SPECCode SR4M1
 • OrderingCode 10AX066N2F40I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2LG

 • MM# 967653
 • SPECCode SR6E7
 • OrderingCode 10AX066K3F40E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2LG

 • MM# 965522
 • SPECCode SR4LX
 • OrderingCode 10AX066K3F40I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2SG

 • MM# 965151
 • SPECCode SR4AE
 • OrderingCode 10AX066K2F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34I1HG

 • MM# 965422
 • SPECCode SR4J4
 • OrderingCode 10AX066H1F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2SG

 • MM# 973596
 • SPECCode SRBH7
 • OrderingCode 10AX066H2F34I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3SG

 • MM# 973599
 • SPECCode SRBH9
 • OrderingCode 10AX066H4F34I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2LG

 • MM# 973604
 • SPECCode SRBHE
 • OrderingCode 10AX066K3F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2LG

 • MM# 966295
 • SPECCode SR59F
 • OrderingCode 10AX066K2F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3SG

 • MM# 967703
 • SPECCode SR6FM
 • OrderingCode 10AX066K4F40E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3SG

 • MM# 965429
 • SPECCode SR4JA
 • OrderingCode 10AX066H4F34E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3LG

 • MM# 966297
 • SPECCode SR59H
 • OrderingCode 10AX066K4F35I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2LG

 • MM# 966296
 • SPECCode SR59G
 • OrderingCode 10AX066K2F40E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2SG

 • MM# 973598
 • SPECCode SRBH8
 • OrderingCode 10AX066H3F34E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3SG

 • MM# 965524
 • SPECCode SR4LZ
 • OrderingCode 10AX066K4F35I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2LG

 • MM# 973607
 • SPECCode SRBHG
 • OrderingCode 10AX066N3F40I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2LG

 • MM# 973603
 • SPECCode SRBHD
 • OrderingCode 10AX066K2F40I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3VG

 • MM# 966299
 • SPECCode SR59K
 • OrderingCode 10AX066N4F40I3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3LG

 • MM# 965432
 • SPECCode SR4JD
 • OrderingCode 10AX066K4F40E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40E1HG

 • MM# 966293
 • SPECCode SR59D
 • OrderingCode 10AX066K1F40E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2SG

 • MM# 965424
 • SPECCode SR4J6
 • OrderingCode 10AX066H2F34E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2LG

 • MM# 965191
 • SPECCode SR4BL
 • OrderingCode 10AX066K3F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2LG

 • MM# 967656
 • SPECCode SR6E9
 • OrderingCode 10AX066N3F40E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2SG

 • MM# 967706
 • SPECCode SR6FQ
 • OrderingCode 10AX066N3F40I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3SG

 • MM# 967702
 • SPECCode SR6FL
 • OrderingCode 10AX066K4F35E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3SG

 • MM# 965275
 • SPECCode SR4DX
 • OrderingCode 10AX066K4F40I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3LG

 • MM# 965428
 • SPECCode SR4J9
 • OrderingCode 10AX066H4F34E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3SG

 • MM# 967657
 • SPECCode SR6EA
 • OrderingCode 10AX066N4F40I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3LG

 • MM# 965523
 • SPECCode SR4LY
 • OrderingCode 10AX066K4F35E3LG
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECC Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • PCode Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN/MDDS

SR4JE

SR6FN

SR4BL

SR6FM

SR4BJ

SR6FL

SR6FK

SR6FJ

SR4FK

SR4BG

SR6FH

SR4J9

SR4J8

SR4J7

SR4J6

SR4J5

SR4JD

SR4JC

SR4JB

SR4JA

SRC2W

SR4AC

SR4AB

SR6EA

SR4J4

SR4AE

SR4AD

SR4LZ

SRBHG

SR4LY

SRBHF

SR4LX

SR4LW

SRBHE

SR6E9

SR4DY

SR6E8

SR6E7

SR4DX

SR6E6

SRBH9

SRBH8

SRBH7

SRBH6

SR4LV

SRBHD

SRBHC

SR4LU

SRBHB

SRBHA

SR4M3

SR4M2

SR4M1

SR4M0

SR59J

SR59H

SR59G

SR59F

SR59E

SR59D

SR59C

SR59K

SR59B

SR6FR

SR4BP

SR6FQ

SR6FP

SR4BN

SR4BM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật