Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 900000
 • AdaptiveLogicModules 339620
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 1358480
 • FabricIOPhaseLockLoops 48
 • EmbeddedMemoryMax 56.2 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1518
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 768
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 384
 • NRZTranscieverMax 96
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152, F1517, F1932

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2LG

 • MM# 965444
 • Mã THÔNG SỐ SR4JQ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45E1SG

 • MM# 967054
 • Mã THÔNG SỐ SR5X3
 • Mã đặt hàng 10AX090U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2LG

 • MM# 966264
 • Mã THÔNG SỐ SR58J
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2SG

 • MM# 973613
 • Mã THÔNG SỐ SRBHN
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3LG

 • MM# 965438
 • Mã THÔNG SỐ SR4JJ
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40I1SG

 • MM# 965201
 • Mã THÔNG SỐ SR4BV
 • Mã đặt hàng 10AX090R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E1SG

 • MM# 967664
 • Mã THÔNG SỐ SR6EH
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2LG

 • MM# 966300
 • Mã THÔNG SỐ SR59L
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2LG

 • MM# 965533
 • Mã THÔNG SỐ SR4M8
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3SG

 • MM# 967669
 • Mã THÔNG SỐ SR6EN
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I1SG

 • MM# 966660
 • Mã THÔNG SỐ SR5KJ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2SG

 • MM# 965898
 • Mã THÔNG SỐ SR4XU
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2SG

 • MM# 967708
 • Mã THÔNG SỐ SR6FS
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3LG

 • MM# 967663
 • Mã THÔNG SỐ SR6EG
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2LG

 • MM# 965532
 • Mã THÔNG SỐ SR4M7
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2SG

 • MM# 966126
 • Mã THÔNG SỐ SR54G
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2LG

 • MM# 973612
 • Mã THÔNG SỐ SRBHM
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2SG

 • MM# 973618
 • Mã THÔNG SỐ SRBHT
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2SG

 • MM# 966304
 • Mã THÔNG SỐ SR59Q
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2SG

 • MM# 973608
 • Mã THÔNG SỐ SRBHH
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2SG

 • MM# 967659
 • Mã THÔNG SỐ SR6EC
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I1SG

 • MM# 965530
 • Mã THÔNG SỐ SR4M5
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2LG

 • MM# 965445
 • Mã THÔNG SỐ SR4JR
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3LG

 • MM# 967712
 • Mã THÔNG SỐ SR6FW
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2SG

 • MM# 965490
 • Mã THÔNG SỐ SR4L1
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3LG

 • MM# 967716
 • Mã THÔNG SỐ SR6G0
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40E1SG

 • MM# 965535
 • Mã THÔNG SỐ SR4MA
 • Mã đặt hàng 10AX090R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I1SG

 • MM# 966128
 • Mã THÔNG SỐ SR54J
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2SG

 • MM# 973623
 • Mã THÔNG SỐ SRBHY
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3SG

 • MM# 967713
 • Mã THÔNG SỐ SR6FX
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E2LG

 • MM# 966305
 • Mã THÔNG SỐ SR59R
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2LG

 • MM# 965436
 • Mã THÔNG SỐ SR4JG
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2LG

 • MM# 967665
 • Mã THÔNG SỐ SR6EJ
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2LG

 • MM# 973619
 • Mã THÔNG SỐ SRBHU
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2LG

 • MM# 973609
 • Mã THÔNG SỐ SRBHJ
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2LG

 • MM# 965536
 • Mã THÔNG SỐ SR4MB
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3LG

 • MM# 973611
 • Mã THÔNG SỐ SRBHL
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2SG

 • MM# 967666
 • Mã THÔNG SỐ SR6EK
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3VG

 • MM# 967717
 • Mã THÔNG SỐ SR6G1
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34E1SG

 • MM# 965529
 • Mã THÔNG SỐ SR4M4
 • Mã đặt hàng 10AX090H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I1SG

 • MM# 967673
 • Mã THÔNG SỐ SR6ES
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E1SG

 • MM# 966302
 • Mã THÔNG SỐ SR59N
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3SG

 • MM# 965537
 • Mã THÔNG SỐ SR4MC
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45E1SG

 • MM# 965443
 • Mã THÔNG SỐ SR4JP
 • Mã đặt hàng 10AX090S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2LG

 • MM# 967710
 • Mã THÔNG SỐ SR6FU
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3SG

 • MM# 966133
 • Mã THÔNG SỐ SR54P
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2SG

 • MM# 967778
 • Mã THÔNG SỐ SR6HT
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3LG

 • MM# 965447
 • Mã THÔNG SỐ SR4JT
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E1SG

 • MM# 965435
 • Mã THÔNG SỐ SR4JF
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2SG

 • MM# 965446
 • Mã THÔNG SỐ SR4JS
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3VG

 • MM# 967074
 • Mã THÔNG SỐ SR5XP
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2SG

 • MM# 965203
 • Mã THÔNG SỐ SR4BX
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2LG

 • MM# 973616
 • Mã THÔNG SỐ SRBHR
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3SG

 • MM# 966306
 • Mã THÔNG SỐ SR59S
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3LG

 • MM# 967065
 • Mã THÔNG SỐ SR5XE
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E1SG

 • MM# 965205
 • Mã THÔNG SỐ SR4BZ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I1SG

 • MM# 973615
 • Mã THÔNG SỐ SRBHQ
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40I1SG

 • MM# 965839
 • Mã THÔNG SỐ SR4W4
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E1SG

 • MM# 965449
 • Mã THÔNG SỐ SR4JV
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2LG

 • MM# 965198
 • Mã THÔNG SỐ SR4BS
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3LG

 • MM# 973617
 • Mã THÔNG SỐ SRBHS
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3SG

 • MM# 965439
 • Mã THÔNG SỐ SR4JK
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3SG

 • MM# 965541
 • Mã THÔNG SỐ SR4MG
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2SG

 • MM# 966303
 • Mã THÔNG SỐ SR59P
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2LG

 • MM# 967715
 • Mã THÔNG SỐ SR6FZ
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40E1SG

 • MM# 967658
 • Mã THÔNG SỐ SR6EB
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3VG

 • MM# 967671
 • Mã THÔNG SỐ SR6EQ
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2LG

 • MM# 967660
 • Mã THÔNG SỐ SR6ED
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3LG

 • MM# 966662
 • Mã THÔNG SỐ SR5KL
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3SG

 • MM# 965200
 • Mã THÔNG SỐ SR4BU
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45I1SG

 • MM# 965204
 • Mã THÔNG SỐ SR4BY
 • Mã đặt hàng 10AX090S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2SG

 • MM# 965207
 • Mã THÔNG SỐ SR4C1
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E1SG

 • MM# 965197
 • Mã THÔNG SỐ SR4BR
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3LG

 • MM# 973614
 • Mã THÔNG SỐ SRBHP
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3SG

 • MM# 967662
 • Mã THÔNG SỐ SR6EF
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2SG

 • MM# 967667
 • Mã THÔNG SỐ SR6EL
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2LG

 • MM# 967711
 • Mã THÔNG SỐ SR6FV
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2SG

 • MM# 973622
 • Mã THÔNG SỐ SRBHX
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2LG

 • MM# 973610
 • Mã THÔNG SỐ SRBHK
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2SG

 • MM# 967668
 • Mã THÔNG SỐ SR6EM
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3LG

 • MM# 965199
 • Mã THÔNG SỐ SR4BT
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3SG

 • MM# 965442
 • Mã THÔNG SỐ SR4JN
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2LG

 • MM# 967709
 • Mã THÔNG SỐ SR6FT
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2SG

 • MM# 973620
 • Mã THÔNG SỐ SRBHV
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3SG

 • MM# 973621
 • Mã THÔNG SỐ SRBHW
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3LG

 • MM# 965534
 • Mã THÔNG SỐ SR4M9
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I1SG

 • MM# 965441
 • Mã THÔNG SỐ SR4JM
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2SG

 • MM# 967661
 • Mã THÔNG SỐ SR6EE
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45I1SG

 • MM# 965448
 • Mã THÔNG SỐ SR4JU
 • Mã đặt hàng 10AX090U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3VG

 • MM# 965206
 • Mã THÔNG SỐ SR4C0
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2LG

 • MM# 967714
 • Mã THÔNG SỐ SR6FY
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2SG

 • MM# 965531
 • Mã THÔNG SỐ SR4M6
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34I1SG

 • MM# 965489
 • Mã THÔNG SỐ SR4L0
 • Mã đặt hàng 10AX090H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2LG

 • MM# 967674
 • Mã THÔNG SỐ SR6ET
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2SG

 • MM# 965437
 • Mã THÔNG SỐ SR4JH
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3SG

 • MM# 965450
 • Mã THÔNG SỐ SR4JW
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45I1SG

 • MM# 966301
 • Mã THÔNG SỐ SR59M
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45E1SG

 • MM# 965196
 • Mã THÔNG SỐ SR4BQ
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2LG

 • MM# 973624
 • Mã THÔNG SỐ SRBHZ
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4JK

SR4JJ

SR4JH

SR4JG

SR4JF

SR4JT

SR4JS

SR4JR

SR4JQ

SR4JP

SR4JN

SR4JM

SR6ET

SR6ES

SR6EQ

SR6EN

SR5KL

SR6EE

SR6ED

SR5KJ

SR6EC

SR6EB

SR6EM

SR6EL

SR6EK

SR6EJ

SR6EH

SR6EG

SR6EF

SR4M7

SR4M6

SR4M5

SR4M4

SR54P

SR4L1

SR4L0

SR6FV

SR4BT

SR6FU

SR4BS

SR4BR

SR6FT

SR6FS

SR4BQ

SR4C1

SR4C0

SR4JW

SR6G1

SR4JV

SR6G0

SR4JU

SR4BZ

SR54J

SR4BY

SR4BX

SR6FZ

SR6FY

SR4BV

SR54G

SR6FX

SR6FW

SR4BU

SR4W4

SR5XE

SR5XP

SRBHZ

SRBHY

SRBHX

SRBHW

SR5X3

SRBHV

SRBHU

SRBHL

SRBHK

SRBHJ

SRBHH

SR6HT

SR4M9

SR4M8

SRBHT

SR4MG

SRBHS

SRBHR

SRBHQ

SR4MC

SRBHP

SR4MB

SRBHN

SR4MA

SRBHM

SR4XU

SR59S

SR59R

SR59Q

SR59P

SR59N

SR59M

SR59L

SR58J

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.