Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45E1SG

 • MM# 965196
 • Mã THÔNG SỐ SR4BQ
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696095744470

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E1SG

 • MM# 965197
 • Mã THÔNG SỐ SR4BR
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698437744118

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2LG

 • MM# 965198
 • Mã THÔNG SỐ SR4BS
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699989

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3LG

 • MM# 965199
 • Mã THÔNG SỐ SR4BT
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702419

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3SG

 • MM# 965200
 • Mã THÔNG SỐ SR4BU
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701298

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40I1SG

 • MM# 965201
 • Mã THÔNG SỐ SR4BV
 • Mã đặt hàng 10AX090R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700712

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E2SG

 • MM# 965202
 • Mã THÔNG SỐ SR4BW
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700732

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2SG

 • MM# 965203
 • Mã THÔNG SỐ SR4BX
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692069

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45I1SG

 • MM# 965204
 • Mã THÔNG SỐ SR4BY
 • Mã đặt hàng 10AX090S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693895

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E1SG

 • MM# 965205
 • Mã THÔNG SỐ SR4BZ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695362

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3VG

 • MM# 965206
 • Mã THÔNG SỐ SR4C0
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694755

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2SG

 • MM# 965207
 • Mã THÔNG SỐ SR4C1
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696327

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E1SG

 • MM# 965435
 • Mã THÔNG SỐ SR4JF
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697306745889

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2LG

 • MM# 965436
 • Mã THÔNG SỐ SR4JG
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699942

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2SG

 • MM# 965437
 • Mã THÔNG SỐ SR4JH
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697098

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3LG

 • MM# 965438
 • Mã THÔNG SỐ SR4JJ
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700963

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3SG

 • MM# 965439
 • Mã THÔNG SỐ SR4JK
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695048

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I1SG

 • MM# 965441
 • Mã THÔNG SỐ SR4JM
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699513

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3SG

 • MM# 965442
 • Mã THÔNG SỐ SR4JN
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692772744493

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S1F45E1SG

 • MM# 965443
 • Mã THÔNG SỐ SR4JP
 • Mã đặt hàng 10AX090S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702888746123

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2LG

 • MM# 965444
 • Mã THÔNG SỐ SR4JQ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692675

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2LG

 • MM# 965445
 • Mã THÔNG SỐ SR4JR
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694108

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2SG

 • MM# 965446
 • Mã THÔNG SỐ SR4JS
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694319

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3LG

 • MM# 965447
 • Mã THÔNG SỐ SR4JT
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698754

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45I1SG

 • MM# 965448
 • Mã THÔNG SỐ SR4JU
 • Mã đặt hàng 10AX090U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694308

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E1SG

 • MM# 965449
 • Mã THÔNG SỐ SR4JV
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695049

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3SG

 • MM# 965450
 • Mã THÔNG SỐ SR4JW
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696782

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34I1SG

 • MM# 965489
 • Mã THÔNG SỐ SR4L0
 • Mã đặt hàng 10AX090H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696780

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34E2SG

 • MM# 965490
 • Mã THÔNG SỐ SR4L1
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700967

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H1F34E1SG

 • MM# 965529
 • Mã THÔNG SỐ SR4M4
 • Mã đặt hàng 10AX090H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699580

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I1SG

 • MM# 965530
 • Mã THÔNG SỐ SR4M5
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694055744841

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2SG

 • MM# 965531
 • Mã THÔNG SỐ SR4M6
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696648745539

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2LG

 • MM# 965532
 • Mã THÔNG SỐ SR4M7
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695850

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2LG

 • MM# 965533
 • Mã THÔNG SỐ SR4M8
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701499

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40E3LG

 • MM# 965534
 • Mã THÔNG SỐ SR4M9
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691695

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R1F40E1SG

 • MM# 965535
 • Mã THÔNG SỐ SR4MA
 • Mã đặt hàng 10AX090R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698400

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2LG

 • MM# 965536
 • Mã THÔNG SỐ SR4MB
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695056

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3SG

 • MM# 965537
 • Mã THÔNG SỐ SR4MC
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702840

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34E3SG

 • MM# 965541
 • Mã THÔNG SỐ SR4MG
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694763

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40I1SG

 • MM# 965839
 • Mã THÔNG SỐ SR4W4
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697634

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2SG

 • MM# 965898
 • Mã THÔNG SỐ SR4XU
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694427

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2SG

 • MM# 966126
 • Mã THÔNG SỐ SR54G
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696307

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I1SG

 • MM# 966128
 • Mã THÔNG SỐ SR54J
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692932

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3SG

 • MM# 966133
 • Mã THÔNG SỐ SR54P
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691621

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40E2LG

 • MM# 966264
 • Mã THÔNG SỐ SR58J
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694327

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2LG

 • MM# 966300
 • Mã THÔNG SỐ SR59L
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691779

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F45I1SG

 • MM# 966301
 • Mã THÔNG SỐ SR59M
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700363

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E1SG

 • MM# 966302
 • Mã THÔNG SỐ SR59N
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692064

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2SG

 • MM# 966303
 • Mã THÔNG SỐ SR59P
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698641

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45E2SG

 • MM# 966304
 • Mã THÔNG SỐ SR59Q
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697297745365

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E2LG

 • MM# 966305
 • Mã THÔNG SỐ SR59R
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697791

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3SG

 • MM# 966306
 • Mã THÔNG SỐ SR59S
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696905

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I1SG

 • MM# 966660
 • Mã THÔNG SỐ SR5KJ
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701184

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3LG

 • MM# 966662
 • Mã THÔNG SỐ SR5KL
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691757

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U1F45E1SG

 • MM# 967054
 • Mã THÔNG SỐ SR5X3
 • Mã đặt hàng 10AX090U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692403

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3LG

 • MM# 967065
 • Mã THÔNG SỐ SR5XE
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693941

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45I3VG

 • MM# 967074
 • Mã THÔNG SỐ SR5XP
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702019

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N1F40E1SG

 • MM# 967658
 • Mã THÔNG SỐ SR6EB
 • Mã đặt hàng 10AX090N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701767

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2SG

 • MM# 967659
 • Mã THÔNG SỐ SR6EC
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694777746573

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45E2LG

 • MM# 967660
 • Mã THÔNG SỐ SR6ED
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692506

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F45I2SG

 • MM# 967661
 • Mã THÔNG SỐ SR6EE
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695936

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F40I3SG

 • MM# 967662
 • Mã THÔNG SỐ SR6EF
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700240

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45I3LG

 • MM# 967663
 • Mã THÔNG SỐ SR6EG
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700504

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40E1SG

 • MM# 967664
 • Mã THÔNG SỐ SR6EH
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701650

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2LG

 • MM# 967665
 • Mã THÔNG SỐ SR6EJ
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699743

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I2SG

 • MM# 967666
 • Mã THÔNG SỐ SR6EK
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700510

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2SG

 • MM# 967667
 • Mã THÔNG SỐ SR6EL
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699866

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45I2SG

 • MM# 967668
 • Mã THÔNG SỐ SR6EM
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701109

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45E3SG

 • MM# 967669
 • Mã THÔNG SỐ SR6EN
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693168

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3VG

 • MM# 967671
 • Mã THÔNG SỐ SR6EQ
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698852

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I1SG

 • MM# 967673
 • Mã THÔNG SỐ SR6ES
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692981

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2LG

 • MM# 967674
 • Mã THÔNG SỐ SR6ET
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695570

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2SG

 • MM# 967708
 • Mã THÔNG SỐ SR6FS
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698538744669

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40E2LG

 • MM# 967709
 • Mã THÔNG SỐ SR6FT
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699087

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N2F40I2LG

 • MM# 967710
 • Mã THÔNG SỐ SR6FU
 • Mã đặt hàng 10AX090N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702871

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40I2LG

 • MM# 967711
 • Mã THÔNG SỐ SR6FV
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702493

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3LG

 • MM# 967712
 • Mã THÔNG SỐ SR6FW
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697681

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40I3SG

 • MM# 967713
 • Mã THÔNG SỐ SR6FX
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694282

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45E2LG

 • MM# 967714
 • Mã THÔNG SỐ SR6FY
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700953

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2LG

 • MM# 967715
 • Mã THÔNG SỐ SR6FZ
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699328

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3LG

 • MM# 967716
 • Mã THÔNG SỐ SR6G0
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693766

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U4F45E3VG

 • MM# 967717
 • Mã THÔNG SỐ SR6G1
 • Mã đặt hàng 10AX090U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700840

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45I2SG

 • MM# 967778
 • Mã THÔNG SỐ SR6HT
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695139

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34E2SG

 • MM# 973608
 • Mã THÔNG SỐ SRBHH
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695597

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H2F34I2LG

 • MM# 973609
 • Mã THÔNG SỐ SRBHJ
 • Mã đặt hàng 10AX090H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700197

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H3F34I2LG

 • MM# 973610
 • Mã THÔNG SỐ SRBHK
 • Mã đặt hàng 10AX090H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698775

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090H4F34I3LG

 • MM# 973611
 • Mã THÔNG SỐ SRBHL
 • Mã đặt hàng 10AX090H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696058

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F40E2LG

 • MM# 973612
 • Mã THÔNG SỐ SRBHM
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697022

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N3F45I2SG

 • MM# 973613
 • Mã THÔNG SỐ SRBHN
 • Mã đặt hàng 10AX090N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701923

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090N4F45E3LG

 • MM# 973614
 • Mã THÔNG SỐ SRBHP
 • Mã đặt hàng 10AX090N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697932

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R2F40I1SG

 • MM# 973615
 • Mã THÔNG SỐ SRBHQ
 • Mã đặt hàng 10AX090R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694973

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R3F40I2LG

 • MM# 973616
 • Mã THÔNG SỐ SRBHR
 • Mã đặt hàng 10AX090R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696205

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090R4F40E3LG

 • MM# 973617
 • Mã THÔNG SỐ SRBHS
 • Mã đặt hàng 10AX090R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702628

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S2F45E2SG

 • MM# 973618
 • Mã THÔNG SỐ SRBHT
 • Mã đặt hàng 10AX090S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697972

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2LG

 • MM# 973619
 • Mã THÔNG SỐ SRBHU
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701063

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S3F45I2SG

 • MM# 973620
 • Mã THÔNG SỐ SRBHV
 • Mã đặt hàng 10AX090S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699294

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090S4F45I3SG

 • MM# 973621
 • Mã THÔNG SỐ SRBHW
 • Mã đặt hàng 10AX090S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698554

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U2F45E2SG

 • MM# 973622
 • Mã THÔNG SỐ SRBHX
 • Mã đặt hàng 10AX090U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699642745488

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45E2SG

 • MM# 973623
 • Mã THÔNG SỐ SRBHY
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700016

Intel® Arria® 10 GX 900 FPGA 10AX090U3F45I2LG

 • MM# 973624
 • Mã THÔNG SỐ SRBHZ
 • Mã đặt hàng 10AX090U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701286744449

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4JK

SR4JJ

SR4JH

SR4JG

SR4JF

SR4JT

SR4JS

SR4JR

SR4JQ

SR4JP

SR4JN

SR4JM

SR6ET

SR6ES

SR6EQ

SR6EN

SR5KL

SR6EE

SR6ED

SR5KJ

SR6EC

SR6EB

SR6EM

SR6EL

SR6EK

SR6EJ

SR6EH

SR6EG

SR6EF

SR4M7

SR4M6

SR4M5

SR4M4

SR54P

SR4L1

SR4L0

SR4BT

SR6FV

SR4BS

SR6FU

SR4BR

SR6FT

SR4BQ

SR6FS

SR4C1

SR4C0

SR4JW

SR4JV

SR6G1

SR4JU

SR6G0

SR4BZ

SR4BY

SR54J

SR4BX

SR6FZ

SR4BW

SR6FY

SR4BV

SR54G

SR6FX

SR4BU

SR6FW

SR4W4

SR5XE

SR5XP

SRBHZ

SRBHY

SRBHX

SRBHW

SR5X3

SRBHV

SRBHU

SRBHL

SRBHK

SRBHJ

SR6HT

SRBHH

SR4M9

SR4M8

SR4MG

SRBHT

SRBHS

SRBHR

SRBHQ

SR4MC

SRBHP

SR4MB

SR4MA

SRBHN

SRBHM

SR4XU

SR59S

SR59R

SR59Q

SR59P

SR59N

SR59M

SR59L

SR58J

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.