Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E1HG

 • MM# 965133
 • Mã THÔNG SỐ SR49W
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697579

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I1HG

 • MM# 965134
 • Mã THÔNG SỐ SR49X
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702333

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2SG

 • MM# 965135
 • Mã THÔNG SỐ SR49Y
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698931

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2LG

 • MM# 965136
 • Mã THÔNG SỐ SR49Z
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700216

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3SG

 • MM# 965137
 • Mã THÔNG SỐ SR4A0
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 724355744978

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E1HG

 • MM# 965138
 • Mã THÔNG SỐ SR4A1
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699240

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I1HG

 • MM# 965139
 • Mã THÔNG SỐ SR4A2
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702351

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29I1HG

 • MM# 965171
 • Mã THÔNG SỐ SR4B0
 • Mã đặt hàng 10AX048E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692698

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E1HG

 • MM# 965172
 • Mã THÔNG SỐ SR4B1
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696283

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29M3SG

 • MM# 965173
 • Mã THÔNG SỐ SR4B2
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697423

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2SG

 • MM# 965174
 • Mã THÔNG SỐ SR4B3
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696806745924

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35E1HG

 • MM# 965175
 • Mã THÔNG SỐ SR4B4
 • Mã đặt hàng 10AX048K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692618

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2SG

 • MM# 965176
 • Mã THÔNG SỐ SR4B5
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693785

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29E1HG

 • MM# 965410
 • Mã THÔNG SỐ SR4HS
 • Mã đặt hàng 10AX048E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701393

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3VG

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2LG

 • MM# 965412
 • Mã THÔNG SỐ SR4HU
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694366744195

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2LG

 • MM# 965413
 • Mã THÔNG SỐ SR4HV
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702306

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3LG

 • MM# 965414
 • Mã THÔNG SỐ SR4HW
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696073

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3SG

 • MM# 965415
 • Mã THÔNG SỐ SR4HX
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698856

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2SG

 • MM# 965498
 • Mã THÔNG SỐ SR4L9
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695102

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I1HG

 • MM# 965499
 • Mã THÔNG SỐ SR4LA
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702937

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3LG

 • MM# 965501
 • Mã THÔNG SỐ SR4LB
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702653744573

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2LG

 • MM# 965502
 • Mã THÔNG SỐ SR4LC
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699626

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2LG

 • MM# 965503
 • Mã THÔNG SỐ SR4LD
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698794

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3LG

 • MM# 965504
 • Mã THÔNG SỐ SR4LE
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695885745620

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2SG

 • MM# 966275
 • Mã THÔNG SỐ SR58V
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693308

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2LG

 • MM# 966276
 • Mã THÔNG SỐ SR58W
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699575

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3LG

 • MM# 966277
 • Mã THÔNG SỐ SR58X
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693861

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34E1HG

 • MM# 966278
 • Mã THÔNG SỐ SR58Y
 • Mã đặt hàng 10AX048H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699053746278

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34I1HG

 • MM# 966279
 • Mã THÔNG SỐ SR58Z
 • Mã đặt hàng 10AX048H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701365

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35I1HG

 • MM# 966280
 • Mã THÔNG SỐ SR590
 • Mã đặt hàng 10AX048K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702650

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2SG

 • MM# 966281
 • Mã THÔNG SỐ SR591
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693860

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2SG

 • MM# 966282
 • Mã THÔNG SỐ SR592
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701486745980

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2LG

 • MM# 967641
 • Mã THÔNG SỐ SR6DV
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694292

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2LG

 • MM# 967642
 • Mã THÔNG SỐ SR6DW
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698316

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2SG

 • MM# 967643
 • Mã THÔNG SỐ SR6DX
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696458

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3SG

 • MM# 967644
 • Mã THÔNG SỐ SR6DY
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692376744238

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3SG

 • MM# 967645
 • Mã THÔNG SỐ SR6DZ
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696545746093

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2LG

 • MM# 967682
 • Mã THÔNG SỐ SR6F1
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697823

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2SG

 • MM# 967683
 • Mã THÔNG SỐ SR6F2
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702902

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2SG

 • MM# 967684
 • Mã THÔNG SỐ SR6F3
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701427745428

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2LG

 • MM# 967686
 • Mã THÔNG SỐ SR6F4
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693082

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2SG

 • MM# 967687
 • Mã THÔNG SỐ SR6F5
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694509

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3LG

 • MM# 967688
 • Mã THÔNG SỐ SR6F6
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700789744694

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3SG

 • MM# 967689
 • Mã THÔNG SỐ SR6F7
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696718744622

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3SG

 • MM# 967690
 • Mã THÔNG SỐ SR6F8
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697680744331

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2LG

 • MM# 973580
 • Mã THÔNG SỐ SRBGR
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693710745355

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2LG

 • MM# 973581
 • Mã THÔNG SỐ SRBGS
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697120746628

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3LG

 • MM# 973582
 • Mã THÔNG SỐ SRBGT
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699510

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3VG

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2SG

 • MM# 973584
 • Mã THÔNG SỐ SRBGV
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691800746566

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR49Z

SR49Y

SR49X

SR49W

SR4B4

SR6F6

SR4B3

SR6F5

SR4B2

SR6F4

SR4B1

SR6F3

SR4B0

SR6F2

SR6F1

SR6F8

SR4B5

SR6F7

SR4A2

SR4A1

SR4HX

SR4A0

SR4HW

SR4HV

SR4HU

SR4HT

SR4HS

SR6DZ

SR6DY

SR6DX

SR6DW

SR6DV

SRBGV

SRBGU

SRBGT

SR4L9

SRBGS

SR4LE

SRBGR

SR4LD

SR4LC

SR4LB

SR4LA

SR58Y

SR58X

SR58W

SR58V

SR58Z

SR592

SR591

SR590

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.