Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E1HG

 • MM# 965140
 • Mã THÔNG SỐ SR4A3
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 694528

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3VG

 • MM# 965141
 • Mã THÔNG SỐ SR4A4
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 698086

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E1HG

 • MM# 965142
 • Mã THÔNG SỐ SR4A5
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695474

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2SG

 • MM# 965143
 • Mã THÔNG SỐ SR4A6
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695500

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2SG

 • MM# 965144
 • Mã THÔNG SỐ SR4A7
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701545744311

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2LG

 • MM# 965145
 • Mã THÔNG SỐ SR4A8
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701855

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2SG

 • MM# 965146
 • Mã THÔNG SỐ SR4A9
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692012745487

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3SG

 • MM# 965147
 • Mã THÔNG SỐ SR4AA
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702188745996

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2SG

 • MM# 965177
 • Mã THÔNG SỐ SR4B6
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700837

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2SG

 • MM# 965178
 • Mã THÔNG SỐ SR4B7
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700582

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3VG

 • MM# 965179
 • Mã THÔNG SỐ SR4B8
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693504

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40E1HG

 • MM# 965180
 • Mã THÔNG SỐ SR4B9
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692497745125

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40I1HG

 • MM# 965181
 • Mã THÔNG SỐ SR4BA
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698978

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E1HG

 • MM# 965182
 • Mã THÔNG SỐ SR4BB
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691631

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2LG

 • MM# 965183
 • Mã THÔNG SỐ SR4BC
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698607

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2SG

 • MM# 965184
 • Mã THÔNG SỐ SR4BD
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700757

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40I1HG

 • MM# 965185
 • Mã THÔNG SỐ SR4BE
 • Mã đặt hàng 10AX057N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692946

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2SG

 • MM# 965186
 • Mã THÔNG SỐ SR4BF
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695923

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34E1HG

 • MM# 965417
 • Mã THÔNG SỐ SR4HZ
 • Mã đặt hàng 10AX057H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702305746622

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3LG

 • MM# 965418
 • Mã THÔNG SỐ SR4J0
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699122

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35I1HG

 • MM# 965419
 • Mã THÔNG SỐ SR4J1
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693719

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40E1HG

 • MM# 965420
 • Mã THÔNG SỐ SR4J2
 • Mã đặt hàng 10AX057N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693553

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2LG

 • MM# 965421
 • Mã THÔNG SỐ SR4J3
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698579

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34I1HG

 • MM# 965505
 • Mã THÔNG SỐ SR4LF
 • Mã đặt hàng 10AX057H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693913

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2LG

 • MM# 965506
 • Mã THÔNG SỐ SR4LG
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699573

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2LG

 • MM# 965507
 • Mã THÔNG SỐ SR4LH
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701868

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2SG

 • MM# 965508
 • Mã THÔNG SỐ SR4LJ
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691707

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3SG

 • MM# 965509
 • Mã THÔNG SỐ SR4LK
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695223

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3SG

 • MM# 965510
 • Mã THÔNG SỐ SR4LL
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693273

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2SG

 • MM# 965511
 • Mã THÔNG SỐ SR4LM
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696795744962

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2LG

 • MM# 965512
 • Mã THÔNG SỐ SR4LN
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696233

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2SG

 • MM# 965513
 • Mã THÔNG SỐ SR4LP
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701146744474

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2SG

 • MM# 965514
 • Mã THÔNG SỐ SR4LQ
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698416

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3SG

 • MM# 965515
 • Mã THÔNG SỐ SR4LR
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696535

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3LG

 • MM# 965516
 • Mã THÔNG SỐ SR4LS
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701141746029

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I1HG

 • MM# 965517
 • Mã THÔNG SỐ SR4LT
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692082

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35E1HG

 • MM# 966283
 • Mã THÔNG SỐ SR593
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701623

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2SG

 • MM# 966284
 • Mã THÔNG SỐ SR594
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696875

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I1HG

 • MM# 966285
 • Mã THÔNG SỐ SR595
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696151

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2SG

 • MM# 966286
 • Mã THÔNG SỐ SR596
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694307

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2LG

 • MM# 966287
 • Mã THÔNG SỐ SR597
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694481

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3LG

 • MM# 966288
 • Mã THÔNG SỐ SR598
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695606

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2LG

 • MM# 966289
 • Mã THÔNG SỐ SR599
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695411

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3VG

 • MM# 966290
 • Mã THÔNG SỐ SR59A
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692825

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2LG

 • MM# 967646
 • Mã THÔNG SỐ SR6E0
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701334

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2LG

 • MM# 967647
 • Mã THÔNG SỐ SR6E1
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700952

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3SG

 • MM# 967648
 • Mã THÔNG SỐ SR6E2
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702471

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E1HG

 • MM# 967649
 • Mã THÔNG SỐ SR6E3
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695197

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2SG

 • MM# 967650
 • Mã THÔNG SỐ SR6E4
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697132

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2SG

 • MM# 967651
 • Mã THÔNG SỐ SR6E5
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695774

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3LG

 • MM# 967691
 • Mã THÔNG SỐ SR6F9
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 701116

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2LG

 • MM# 967692
 • Mã THÔNG SỐ SR6FA
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702455

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I1HG

 • MM# 967693
 • Mã THÔNG SỐ SR6FB
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698214744587

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2LG

 • MM# 967694
 • Mã THÔNG SỐ SR6FC
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699954

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3SG

 • MM# 967695
 • Mã THÔNG SỐ SR6FD
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700818745007

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2LG

 • MM# 967696
 • Mã THÔNG SỐ SR6FE
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702443

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3LG

 • MM# 967697
 • Mã THÔNG SỐ SR6FF
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691837

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3LG

 • MM# 967698
 • Mã THÔNG SỐ SR6FG
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699694

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I1HG

 • MM# 973585
 • Mã THÔNG SỐ SRBGW
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695442

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2LG

 • MM# 973586
 • Mã THÔNG SỐ SRBGX
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692199

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2LG

 • MM# 973587
 • Mã THÔNG SỐ SRBGY
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700262745786

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2SG

 • MM# 973588
 • Mã THÔNG SỐ SRBGZ
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697372

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2LG

 • MM# 973589
 • Mã THÔNG SỐ SRBH0
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696577

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3LG

 • MM# 973590
 • Mã THÔNG SỐ SRBH1
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700314

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3LG

 • MM# 973591
 • Mã THÔNG SỐ SRBH2
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696652

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3SG

 • MM# 973592
 • Mã THÔNG SỐ SRBH3
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696149746920

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3SG

 • MM# 973593
 • Mã THÔNG SỐ SRBH4
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696012

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3VG

 • MM# 973594
 • Mã THÔNG SỐ SRBH5
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697655

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40M3SG

 • MM# 974699
 • Mã THÔNG SỐ SRC2Q
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698296

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4BD

SR6FF

SR4BC

SR6FE

SR4BB

SR6FD

SR4BA

SR6FC

SR6FB

SR6FA

SR4BF

SR4BE

SR6FG

SRC2Q

SR4B9

SR4B8

SR4B7

SR6F9

SR4B6

SR4AA

SR4J3

SR4J2

SR4J1

SR4J0

SR4A3

SR4HZ

SR6E5

SR6E4

SR6E3

SR6E2

SR6E1

SR6E0

SR4A9

SR4A8

SR4A7

SR4A6

SR4A5

SR4A4

SR4LN

SR4LM

SRBGZ

SR4LL

SRBGY

SR4LK

SRBGX

SR4LJ

SRBGW

SR4LH

SR4LG

SRBH5

SR4LT

SR4LS

SR4LR

SR4LQ

SR4LP

SR4LF

SRBH4

SRBH3

SRBH2

SRBH1

SRBH0

SR599

SR598

SR597

SR596

SR595

SR594

SR593

SR59A

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.