Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E1SG

 • MM# 965208
 • Mã THÔNG SỐ SR4C2
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696991

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45I1SG

 • MM# 965211
 • Mã THÔNG SỐ SR4C3
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700129

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2SG

 • MM# 965212
 • Mã THÔNG SỐ SR4C4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695457746571

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2SG

 • MM# 965213
 • Mã THÔNG SỐ SR4C5
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694615746020

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3SG

 • MM# 965217
 • Mã THÔNG SỐ SR4C8
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697649

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I1SG

 • MM# 965218
 • Mã THÔNG SỐ SR4C9
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702620744712

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2LG

 • MM# 965219
 • Mã THÔNG SỐ SR4CA
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693884

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2LG

 • MM# 965220
 • Mã THÔNG SỐ SR4CB
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692132

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2LG

 • MM# 965221
 • Mã THÔNG SỐ SR4CC
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 724331

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45I1SG

 • MM# 965223
 • Mã THÔNG SỐ SR4CE
 • Mã đặt hàng 10AX115U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696672

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I1SG

 • MM# 965224
 • Mã THÔNG SỐ SR4CF
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691908

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2LG

 • MM# 965225
 • Mã THÔNG SỐ SR4CG
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691919

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34E1SG

 • MM# 965451
 • Mã THÔNG SỐ SR4JX
 • Mã đặt hàng 10AX115H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 702619745707

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2LG

 • MM# 965452
 • Mã THÔNG SỐ SR4JY
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 696362

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45E1SG

 • MM# 965454
 • Mã THÔNG SỐ SR4K0
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698556

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2LG

 • MM# 965455
 • Mã THÔNG SỐ SR4K1
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699042

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2LG

 • MM# 965456
 • Mã THÔNG SỐ SR4K2
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691887744416

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2SG

 • MM# 965457
 • Mã THÔNG SỐ SR4K3
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694380745843

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2LG

 • MM# 965458
 • Mã THÔNG SỐ SR4K4
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693821

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E1SG

 • MM# 965459
 • Mã THÔNG SỐ SR4K5
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697849

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2SG

 • MM# 965460
 • Mã THÔNG SỐ SR4K6
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698811

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2SG

 • MM# 965461
 • Mã THÔNG SỐ SR4K7
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693806744582

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3LG

 • MM# 965462
 • Mã THÔNG SỐ SR4K8
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701042

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3VG

 • MM# 965464
 • Mã THÔNG SỐ SR4K9
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693014

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2LG

 • MM# 965465
 • Mã THÔNG SỐ SR4KA
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691783

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34I1SG

 • MM# 965538
 • Mã THÔNG SỐ SR4MD
 • Mã đặt hàng 10AX115H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699027

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E2SG

 • MM# 965539
 • Mã THÔNG SỐ SR4ME
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695711744874

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2SG

 • MM# 965540
 • Mã THÔNG SỐ SR4MF
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695406745857

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2LG

 • MM# 965557
 • Mã THÔNG SỐ SR4MY
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700295745574

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I1SG

 • MM# 965558
 • Mã THÔNG SỐ SR4MZ
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695360

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3LG

 • MM# 965559
 • Mã THÔNG SỐ SR4N0
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702380

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2SG

 • MM# 965560
 • Mã THÔNG SỐ SR4N1
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695182744628

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3SG

 • MM# 965561
 • Mã THÔNG SỐ SR4N2
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695991

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2SG

 • MM# 966308
 • Mã THÔNG SỐ SR59U
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 692862745545

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2LG

 • MM# 966309
 • Mã THÔNG SỐ SR59V
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 700988

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3LG

 • MM# 966310
 • Mã THÔNG SỐ SR59W
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693746

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3LG

 • MM# 966311
 • Mã THÔNG SỐ SR59X
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 699402

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3SG

 • MM# 967083
 • Mã THÔNG SỐ SR5XX
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 691766

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3SG

 • MM# 967085
 • Mã THÔNG SỐ SR5XZ
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 697692

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E1SG

 • MM# 967092
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y6
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693886745205

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2SG

 • MM# 967093
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y7
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696374

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3SG

 • MM# 967096
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y8
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694940746415

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40E1SG

 • MM# 967097
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y9
 • Mã đặt hàng 10AX115R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702779

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40I1SG

 • MM# 967098
 • Mã THÔNG SỐ SR5YA
 • Mã đặt hàng 10AX115R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697368

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2LG

 • MM# 967101
 • Mã THÔNG SỐ SR5YB
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698667

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45E1SG

 • MM# 967102
 • Mã THÔNG SỐ SR5YC
 • Mã đặt hàng 10AX115S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693037744803

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3SG

 • MM# 967103
 • Mã THÔNG SỐ SR5YD
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694428

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3VG

 • MM# 967104
 • Mã THÔNG SỐ SR5YE
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699998

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2LG

 • MM# 967106
 • Mã THÔNG SỐ SR5YF
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698786

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3VG

 • MM# 967108
 • Mã THÔNG SỐ SR5YG
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691947

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E1SG

 • MM# 967547
 • Mã THÔNG SỐ SR6B5
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693485746552

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2LG

 • MM# 967557
 • Mã THÔNG SỐ SR6BF
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698581

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3SG

 • MM# 967562
 • Mã THÔNG SỐ SR6BK
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700788744828

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40E1SG

 • MM# 967718
 • Mã THÔNG SỐ SR6G2
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702267

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40I1SG

 • MM# 967719
 • Mã THÔNG SỐ SR6G3
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696820

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2LG

 • MM# 967720
 • Mã THÔNG SỐ SR6G4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701795

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2SG

 • MM# 967721
 • Mã THÔNG SỐ SR6G5
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694463746551

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3LG

 • MM# 967722
 • Mã THÔNG SỐ SR6G6
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700389

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3SG

 • MM# 967723
 • Mã THÔNG SỐ SR6G7
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700716

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3LG

 • MM# 967724
 • Mã THÔNG SỐ SR6G8
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695413

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45I1SG

 • MM# 967725
 • Mã THÔNG SỐ SR6G9
 • Mã đặt hàng 10AX115S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700891

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2SG

 • MM# 967726
 • Mã THÔNG SỐ SR6GA
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697278744505

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2SG

 • MM# 967727
 • Mã THÔNG SỐ SR6GB
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696394745191

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45E1SG

 • MM# 967729
 • Mã THÔNG SỐ SR6GD
 • Mã đặt hàng 10AX115U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 702414746337

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E1SG

 • MM# 967730
 • Mã THÔNG SỐ SR6GE
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 697934

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2SG

 • MM# 967731
 • Mã THÔNG SỐ SR6GF
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700140746271

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2SG

 • MM# 967733
 • Mã THÔNG SỐ SR6GG
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700948

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3SG

 • MM# 967777
 • Mã THÔNG SỐ SR6HS
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693085

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2LG

 • MM# 968078
 • Mã THÔNG SỐ SR6S4
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693388

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2SG

 • MM# 968082
 • Mã THÔNG SỐ SR6S8
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695520744686

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3LG

 • MM# 968083
 • Mã THÔNG SỐ SR6S9
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694468

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2LG

 • MM# 968084
 • Mã THÔNG SỐ SR6SA
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693541

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34E2SG

 • MM# 968204
 • Mã THÔNG SỐ SR6VT
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695548746006

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I1SG

 • MM# 968781
 • Mã THÔNG SỐ SR7CH
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696413746043

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3LG

 • MM# 968782
 • Mã THÔNG SỐ SR7CJ
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700655

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3LG

 • MM# 968783
 • Mã THÔNG SỐ SR7CK
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701328

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2LG

 • MM# 968784
 • Mã THÔNG SỐ SR7CL
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695556

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2SG

 • MM# 968785
 • Mã THÔNG SỐ SR7CM
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693472744607

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2SG

 • MM# 968786
 • Mã THÔNG SỐ SR7CN
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 691724

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2LG

 • MM# 968787
 • Mã THÔNG SỐ SR7CP
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692902744671

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3LG

 • MM# 968790
 • Mã THÔNG SỐ SR7CQ
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701905

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3LG

 • MM# 968791
 • Mã THÔNG SỐ SR7CR
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700313745357

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3SG

 • MM# 968792
 • Mã THÔNG SỐ SR7CS
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 700798744832

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I1SG

 • MM# 973625
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ0
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 693601744644

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34E2LG

 • MM# 973626
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ1
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 695147744916

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2SG

 • MM# 973627
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ2
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701075746314

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I1SG

 • MM# 973630
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ3
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694220744744

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2LG

 • MM# 973631
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 693243

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2LG

 • MM# 973632
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ5
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701022744308

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2SG

 • MM# 973633
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ6
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 696431744650

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2SG

 • MM# 973634
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ7
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 694539745051

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3SG

 • MM# 973637
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ9
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 695174

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2LG

 • MM# 973638
 • Mã THÔNG SỐ SRBJA
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 699980

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E1SG

 • MM# 973639
 • Mã THÔNG SỐ SRBJB
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698101745156

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2SG

 • MM# 973641
 • Mã THÔNG SỐ SRBJC
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 698055745088

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3SG

 • MM# 973642
 • Mã THÔNG SỐ SRBJD
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701956

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2SG

 • MM# 973643
 • Mã THÔNG SỐ SRBJE
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 692385

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3VG

 • MM# 973645
 • Mã THÔNG SỐ SRBJG
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701709

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3LG

 • MM# 973646
 • Mã THÔNG SỐ SRBJH
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 701721

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40M3SG

 • MM# 99AZGP
 • Mã THÔNG SỐ SRLZ1
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 805244

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N5F40I2SG

 • MM# 99A8RF
 • Mã THÔNG SỐ SRKFZ
 • Mã đặt hàng 10AX115N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 804490

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR6VT

SR4K5

SR4K4

SR4K3

SR4K2

SR4K1

SR4K0

SRKFZ

SRLZ1

SR4CE

SR6GG

SR6GF

SR4CC

SR6GE

SR4CB

SR6GD

SR4CA

SR6GB

SR6GA

SR4CG

SR4CF

SR4C5

SR6G7

SR4C4

SR6G6

SR4C3

SR6G5

SR4C2

SR4JY

SR6G4

SR4JX

SR4K9

SR6G3

SR4K8

SR6G2

SR4K7

SR4K6

SR4C9

SR4KA

SR4C8

SR6G9

SR6G8

SR5XX

SR5Y9

SR5Y8

SR5Y7

SR5Y6

SRBJ9

SRBJ7

SR5YB

SR5YA

SRBJE

SR6S9

SRBJD

SR6S8

SRBJC

SR6BF

SRBJB

SRBJA

SR5XZ

SR6S4

SR7CR

SR7CQ

SR7CP

SR7CN

SR4MZ

SR7CM

SR4MY

SR7CL

SR7CK

SRBJ6

SRBJ5

SRBJ4

SRBJ3

SRBJ2

SR6B5

SRBJ1

SRBJ0

SR7CS

SR4N0

SR7CJ

SR7CH

SR4N2

SR4N1

SR6HS

SR4MF

SR4ME

SR4MD

SR59X

SR59W

SR59V

SR59U

SR6SA

SR5YG

SR5YF

SR5YE

SR5YD

SRBJH

SR5YC

SR6BK

SRBJG

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.