Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E1HG

 • MM# 965122
 • Mã THÔNG SỐ SR49K
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701166

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27I2LG

 • MM# 965123
 • Mã THÔNG SỐ SR49L
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695763

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2LG

 • MM# 965124
 • Mã THÔNG SỐ SR49M
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694990745585

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2SG

 • MM# 965125
 • Mã THÔNG SỐ SR49N
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697798745650

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2SG

 • MM# 965126
 • Mã THÔNG SỐ SR49P
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692584

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2SG

 • MM# 965128
 • Mã THÔNG SỐ SR49R
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702112

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2SG

 • MM# 965129
 • Mã THÔNG SỐ SR49S
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697298

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2LG

 • MM# 965130
 • Mã THÔNG SỐ SR49T
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695735

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3SG

 • MM# 965131
 • Mã THÔNG SỐ SR49U
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698587

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3LG

 • MM# 965132
 • Mã THÔNG SỐ SR49V
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702542

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29I1HG

 • MM# 965162
 • Mã THÔNG SỐ SR4AR
 • Mã đặt hàng 10AX032E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693360

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E2LG

 • MM# 965163
 • Mã THÔNG SỐ SR4AS
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697975

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27E3LG

 • MM# 965164
 • Mã THÔNG SỐ SR4AT
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692770

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27I3SG

 • MM# 965165
 • Mã THÔNG SỐ SR4AU
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698500744317

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E1HG

 • MM# 965166
 • Mã THÔNG SỐ SR4AV
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697232

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I1HG

 • MM# 965167
 • Mã THÔNG SỐ SR4AW
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695289

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2SG

 • MM# 965168
 • Mã THÔNG SỐ SR4AX
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695512745856

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3SG

 • MM# 965169
 • Mã THÔNG SỐ SR4AY
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694603744417

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29E1HG

 • MM# 965331
 • Mã THÔNG SỐ SR4FH
 • Mã đặt hàng 10AX032E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693932

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27E2LG

 • MM# 965332
 • Mã THÔNG SỐ SR4FJ
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702786

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34E1HG

 • MM# 965355
 • Mã THÔNG SỐ SR4G5
 • Mã đặt hàng 10AX032H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701244

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27I1HG

 • MM# 965405
 • Mã THÔNG SỐ SR4HM
 • Mã đặt hàng 10AX032E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702882

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3LG

 • MM# 965406
 • Mã THÔNG SỐ SR4HN
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691761

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35I1HG

 • MM# 965407
 • Mã THÔNG SỐ SR4HP
 • Mã đặt hàng 10AX032H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694975

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2LG

 • MM# 965408
 • Mã THÔNG SỐ SR4HQ
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699678

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3SG

 • MM# 965409
 • Mã THÔNG SỐ SR4HR
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693744

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34I1HG

 • MM# 965491
 • Mã THÔNG SỐ SR4L2
 • Mã đặt hàng 10AX032H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697831

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2SG

 • MM# 965492
 • Mã THÔNG SỐ SR4L3
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693110746116

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I1HG

 • MM# 965493
 • Mã THÔNG SỐ SR4L4
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696821

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2LG

 • MM# 965494
 • Mã THÔNG SỐ SR4L5
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698160

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2SG

 • MM# 965495
 • Mã THÔNG SỐ SR4L6
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692857

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3LG

 • MM# 965496
 • Mã THÔNG SỐ SR4L7
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701754

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3SG

 • MM# 965497
 • Mã THÔNG SỐ SR4L8
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695165

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E2SG

 • MM# 965848
 • Mã THÔNG SỐ SR4WC
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697639

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E1HG

 • MM# 965850
 • Mã THÔNG SỐ SR4WE
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702263

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I1HG

 • MM# 965851
 • Mã THÔNG SỐ SR4WD
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701914

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I1HG

 • MM# 965852
 • Mã THÔNG SỐ SR4WF
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702918

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2LG

 • MM# 965854
 • Mã THÔNG SỐ SR4WG
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697641

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35E1HG

 • MM# 966136
 • Mã THÔNG SỐ SR54S
 • Mã đặt hàng 10AX032H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700024

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2LG

 • MM# 966270
 • Mã THÔNG SỐ SR58Q
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695254

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3LG

 • MM# 966273
 • Mã THÔNG SỐ SR58T
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693550

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3VG

 • MM# 966274
 • Mã THÔNG SỐ SR58U
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701799

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2SG

 • MM# 967165
 • Mã THÔNG SỐ SR600
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696886

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2SG

 • MM# 967166
 • Mã THÔNG SỐ SR601
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692964

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27I2SG

 • MM# 967167
 • Mã THÔNG SỐ SR602
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697537

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2LG

 • MM# 967168
 • Mã THÔNG SỐ SR603
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697472

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27E3SG

 • MM# 967169
 • Mã THÔNG SỐ SR604
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692035746219

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2LG

 • MM# 967550
 • Mã THÔNG SỐ SR6B8
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691622

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2LG

 • MM# 967571
 • Mã THÔNG SỐ SR6BU
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694304

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27E2SG

 • MM# 967636
 • Mã THÔNG SỐ SR6DQ
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700917746626

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2SG

 • MM# 967637
 • Mã THÔNG SỐ SR6DR
 • Mã đặt hàng 10AX032E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701135

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29E3SG

 • MM# 967638
 • Mã THÔNG SỐ SR6DS
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691727

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I2SG

 • MM# 967639
 • Mã THÔNG SỐ SR6DT
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694524

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2LG

 • MM# 967640
 • Mã THÔNG SỐ SR6DU
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697490

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3VG

 • MM# 967672
 • Mã THÔNG SỐ SR6ER
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693088

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27E1HG

 • MM# 973571
 • Mã THÔNG SỐ SRBGG
 • Mã đặt hàng 10AX032E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701501

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I2LG

 • MM# 973572
 • Mã THÔNG SỐ SRBGH
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702478

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I2SG

 • MM# 973573
 • Mã THÔNG SỐ SRBGJ
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700559

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2LG

 • MM# 973574
 • Mã THÔNG SỐ SRBGK
 • Mã đặt hàng 10AX032E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698555

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27I3LG

 • MM# 973575
 • Mã THÔNG SỐ SRBGL
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698412

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3SG

 • MM# 973576
 • Mã THÔNG SỐ SRBGM
 • Mã đặt hàng 10AX032E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701809

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E1HG

 • MM# 973577
 • Mã THÔNG SỐ SRBGN
 • Mã đặt hàng 10AX032H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694804

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2SG

 • MM# 973578
 • Mã THÔNG SỐ SRBGP
 • Mã đặt hàng 10AX032H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700288

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3LG

 • MM# 973579
 • Mã THÔNG SỐ SRBGQ
 • Mã đặt hàng 10AX032H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696700

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4FH

SR49V

SR49U

SR49T

SR4FJ

SR49K

SR4AS

SR4AR

SR6ER

SR49S

SR49R

SR4AY

SR6B8

SR49P

SR4AX

SR4AW

SR49N

SR4AV

SR49M

SR4AU

SR49L

SR4AT

SR6DT

SR6DS

SR6DR

SR6DQ

SR6DU

SR600

SR4HR

SR4HQ

SR4HP

SR4HN

SR604

SR4HM

SR603

SR602

SR601

SRBGK

SRBGJ

SRBGH

SRBGG

SR4L8

SR4L7

SRBGQ

SRBGP

SRBGN

SRBGM

SRBGL

SR54S

SR58U

SR58T

SR4L6

SR4L5

SR4L4

SR4L3

SR4L2

SR4WG

SR4WF

SR4G5

SR4WE

SR4WD

SR4WC

SR58Q

SR6BU

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.