Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 270000
 • AdaptiveLogicModules 101620
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 406480
 • FabricIOPhaseLockLoops 16
 • EmbeddedMemoryMax 17.4 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 830
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 384
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 168
 • NRZTranscieverMax 24
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F672, F780, F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2SG

 • MM# 965116
 • Mã THÔNG SỐ SR49D
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2SG

 • MM# 967154
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZP
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F29E1HG

 • MM# 965112
 • Mã THÔNG SỐ SR499
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F29E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I1HG

 • MM# 965399
 • Mã THÔNG SỐ SR4HF
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3SG

 • MM# 965849
 • Mã THÔNG SỐ SR4WB
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29I2LG

 • MM# 973565
 • Mã THÔNG SỐ SRBGA
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27E1HG

 • MM# 965394
 • Mã THÔNG SỐ SR4HA
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F27E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2SG

 • MM# 965403
 • Mã THÔNG SỐ SR4HK
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35E1HG

 • MM# 967159
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZU
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3SG

 • MM# 965556
 • Mã THÔNG SỐ SR4MX
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I2SG

 • MM# 965159
 • Mã THÔNG SỐ SR4AN
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2SG

 • MM# 973568
 • Mã THÔNG SỐ SRBGD
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2SG

 • MM# 965398
 • Mã THÔNG SỐ SR4HE
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2LG

 • MM# 965397
 • Mã THÔNG SỐ SR4HD
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3SG

 • MM# 967164
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZZ
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3VG

 • MM# 973570
 • Mã THÔNG SỐ SRBGF
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34E3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2SG

 • MM# 965114
 • Mã THÔNG SỐ SR49B
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2SG

 • MM# 973569
 • Mã THÔNG SỐ SRBGE
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2LG

 • MM# 965395
 • Mã THÔNG SỐ SR4HB
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2SG

 • MM# 973563
 • Mã THÔNG SỐ SRBG8
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E1HG

 • MM# 967161
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZW
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3LG

 • MM# 967156
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZR
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29I2SG

 • MM# 965555
 • Mã THÔNG SỐ SR4MW
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3LG

 • MM# 965330
 • Mã THÔNG SỐ SR4FG
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34I1HG

 • MM# 973567
 • Mã THÔNG SỐ SRBGC
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3LG

 • MM# 965396
 • Mã THÔNG SỐ SR4HC
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2SG

 • MM# 965400
 • Mã THÔNG SỐ SR4HG
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3LG

 • MM# 965160
 • Mã THÔNG SỐ SR4AP
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2LG

 • MM# 965402
 • Mã THÔNG SỐ SR4HJ
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E1HG

 • MM# 965663
 • Mã THÔNG SỐ SR4QZ
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35I1HG

 • MM# 967633
 • Mã THÔNG SỐ SR6DM
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2LG

 • MM# 965329
 • Mã THÔNG SỐ SR4FF
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3SG

 • MM# 967158
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZT
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2SG

 • MM# 967632
 • Mã THÔNG SỐ SR6DL
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2LG

 • MM# 965119
 • Mã THÔNG SỐ SR49G
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2LG

 • MM# 965842
 • Mã THÔNG SỐ SR4W7
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2LG

 • MM# 967162
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZX
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2SG

 • MM# 965115
 • Mã THÔNG SỐ SR49C
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27I1HG

 • MM# 965157
 • Mã THÔNG SỐ SR4AL
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F27I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2LG

 • MM# 973564
 • Mã THÔNG SỐ SRBG9
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3LG

 • MM# 965121
 • Mã THÔNG SỐ SR49J
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2LG

 • MM# 973562
 • Mã THÔNG SỐ SRBG7
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3SG

 • MM# 965117
 • Mã THÔNG SỐ SR49E
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3LG

 • MM# 965404
 • Mã THÔNG SỐ SR4HL
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2SG

 • MM# 967160
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZV
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I2LG

 • MM# 965328
 • Mã THÔNG SỐ SR4FE
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E1HG

 • MM# 967631
 • Mã THÔNG SỐ SR6DK
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E1HG

 • MM# 965113
 • Mã THÔNG SỐ SR49A
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34E2LG

 • MM# 965401
 • Mã THÔNG SỐ SR4HH
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3VG

 • MM# 965120
 • Mã THÔNG SỐ SR49H
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34I3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34E1HG

 • MM# 973566
 • Mã THÔNG SỐ SRBGB
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34I2LG

 • MM# 965161
 • Mã THÔNG SỐ SR4AQ
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F29I1HG

 • MM# 965553
 • Mã THÔNG SỐ SR4MU
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F29I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3SG

 • MM# 967157
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZS
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2LG

 • MM# 965554
 • Mã THÔNG SỐ SR4MV
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2LG

 • MM# 967155
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZQ
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I1HG

 • MM# 965158
 • Mã THÔNG SỐ SR4AM
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I1HG

 • MM# 967634
 • Mã THÔNG SỐ SR6DN
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3LG

 • MM# 967163
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZY
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3LG

 • MM# 965118
 • Mã THÔNG SỐ SR49F
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2LG

 • MM# 965327
 • Mã THÔNG SỐ SR4FD
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E2LG
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4FG

SR4FF

SR4W7

SR4FE

SR4FD

SR49J

SR4AQ

SR4AP

SR49H

SR49G

SR4AN

SR49F

SR49E

SR4AM

SR49D

SR4MX

SR4AL

SR499

SR4MW

SR49C

SR49B

SR4QZ

SR4MV

SR49A

SR4MU

SR6DN

SR6DM

SR4HJ

SR5ZZ

SR4HH

SR5ZY

SR4HG

SR5ZX

SR4HF

SR5ZW

SR4HE

SR5ZV

SR5ZU

SR4HD

SR4HC

SR5ZT

SR6DL

SR6DK

SR4HL

SR4HK

SRBGF

SRBGE

SRBGD

SR4HB

SR5ZS

SR4HA

SR5ZR

SR5ZQ

SR5ZP

SRBG9

SRBG8

SRBG7

SRBGC

SRBGB

SRBGA

SR4WB

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.