Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F29E1HG

 • MM# 965112
 • Mã THÔNG SỐ SR499
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696007

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E1HG

 • MM# 965113
 • Mã THÔNG SỐ SR49A
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702028

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2SG

 • MM# 965114
 • Mã THÔNG SỐ SR49B
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699452

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2SG

 • MM# 965115
 • Mã THÔNG SỐ SR49C
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700033

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2SG

 • MM# 965116
 • Mã THÔNG SỐ SR49D
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694008

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3SG

 • MM# 965117
 • Mã THÔNG SỐ SR49E
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702070744651

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3LG

 • MM# 965118
 • Mã THÔNG SỐ SR49F
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696543

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2LG

 • MM# 965119
 • Mã THÔNG SỐ SR49G
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700745

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3VG

 • MM# 965120
 • Mã THÔNG SỐ SR49H
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696865

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3LG

 • MM# 965121
 • Mã THÔNG SỐ SR49J
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702212

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27I1HG

 • MM# 965157
 • Mã THÔNG SỐ SR4AL
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701420

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I1HG

 • MM# 965158
 • Mã THÔNG SỐ SR4AM
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701215

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I2SG

 • MM# 965159
 • Mã THÔNG SỐ SR4AN
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700320744091

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3LG

 • MM# 965160
 • Mã THÔNG SỐ SR4AP
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694070

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34I2LG

 • MM# 965161
 • Mã THÔNG SỐ SR4AQ
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699197

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E2LG

 • MM# 965327
 • Mã THÔNG SỐ SR4FD
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691556

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2LG

 • MM# 965329
 • Mã THÔNG SỐ SR4FF
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702185

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3LG

 • MM# 965330
 • Mã THÔNG SỐ SR4FG
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694638

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E1F27E1HG

 • MM# 965394
 • Mã THÔNG SỐ SR4HA
 • Mã đặt hàng 10AX027E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696599

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27I2LG

 • MM# 965395
 • Mã THÔNG SỐ SR4HB
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696336

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3LG

 • MM# 965396
 • Mã THÔNG SỐ SR4HC
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697691

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2LG

 • MM# 965397
 • Mã THÔNG SỐ SR4HD
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692787

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E2SG

 • MM# 965398
 • Mã THÔNG SỐ SR4HE
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694360745199

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I1HG

 • MM# 965399
 • Mã THÔNG SỐ SR4HF
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692319

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2SG

 • MM# 965400
 • Mã THÔNG SỐ SR4HG
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 724291

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34E2LG

 • MM# 965401
 • Mã THÔNG SỐ SR4HH
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695688

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2LG

 • MM# 965402
 • Mã THÔNG SỐ SR4HJ
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697531

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35I2SG

 • MM# 965403
 • Mã THÔNG SỐ SR4HK
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697757

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3LG

 • MM# 965404
 • Mã THÔNG SỐ SR4HL
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693084746534

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F27E2LG

 • MM# 965554
 • Mã THÔNG SỐ SR4MV
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702479

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29I2SG

 • MM# 965555
 • Mã THÔNG SỐ SR4MW
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701181

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27I3SG

 • MM# 965556
 • Mã THÔNG SỐ SR4MX
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700976

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34E1HG

 • MM# 965663
 • Mã THÔNG SỐ SR4QZ
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693523

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E2LG

 • MM# 965842
 • Mã THÔNG SỐ SR4W7
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693236

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34E2SG

 • MM# 965845
 • Mã THÔNG SỐ SR4W8
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696226745540

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3SG

 • MM# 965846
 • Mã THÔNG SỐ SR4WA
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700181745990

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F34I2SG

 • MM# 965847
 • Mã THÔNG SỐ SR4W9
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698957745399

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35E3SG

 • MM# 965849
 • Mã THÔNG SỐ SR4WB
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698584

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2SG

 • MM# 967154
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZP
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692240

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2LG

 • MM# 967155
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZQ
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701207

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F27E3LG

 • MM# 967156
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZR
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696467

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29E3SG

 • MM# 967157
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZS
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702725744974

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E4F29I3SG

 • MM# 967158
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZT
 • Mã đặt hàng 10AX027E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697967744339

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35E1HG

 • MM# 967159
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZU
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700500

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F34I2SG

 • MM# 967160
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZV
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695537

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35E1HG

 • MM# 967161
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZW
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699937745643

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2LG

 • MM# 967162
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZX
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700656

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3LG

 • MM# 967163
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZY
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695761

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F35I3SG

 • MM# 967164
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZZ
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702168

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29E1HG

 • MM# 967631
 • Mã THÔNG SỐ SR6DK
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700236

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F29E2SG

 • MM# 967632
 • Mã THÔNG SỐ SR6DL
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700836746076

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F35I1HG

 • MM# 967633
 • Mã THÔNG SỐ SR6DM
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696501

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I1HG

 • MM# 967634
 • Mã THÔNG SỐ SR6DN
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696578

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34I3SG

 • MM# 967635
 • Mã THÔNG SỐ SR6DP
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696263745461

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E2F29I1HG

 • MM# 973561
 • Mã THÔNG SỐ SRBG6
 • Mã đặt hàng 10AX027E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694816

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2LG

 • MM# 973562
 • Mã THÔNG SỐ SRBG7
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693319

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27E2SG

 • MM# 973563
 • Mã THÔNG SỐ SRBG8
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696987746190

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027E3F27I2LG

 • MM# 973564
 • Mã THÔNG SỐ SRBG9
 • Mã đặt hàng 10AX027E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697978

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34E1HG

 • MM# 973566
 • Mã THÔNG SỐ SRBGB
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698892

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H1F34I1HG

 • MM# 973567
 • Mã THÔNG SỐ SRBGC
 • Mã đặt hàng 10AX027H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701228

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H2F35I2SG

 • MM# 973568
 • Mã THÔNG SỐ SRBGD
 • Mã đặt hàng 10AX027H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695516745834

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H3F35E2SG

 • MM# 973569
 • Mã THÔNG SỐ SRBGE
 • Mã đặt hàng 10AX027H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699453745689

Intel® Arria® 10 GX 270 FPGA 10AX027H4F34E3VG

 • MM# 973570
 • Mã THÔNG SỐ SRBGF
 • Mã đặt hàng 10AX027H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697433

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4W9

SR4FG

SR4W8

SR4FF

SR4W7

SR4FD

SR4WA

SR49J

SR4AQ

SR49H

SR4AP

SR49G

SR49F

SR4AN

SR49E

SR4AM

SR49D

SR4AL

SR4MX

SR499

SR49C

SR4MW

SR49B

SR4MV

SR4QZ

SR49A

SR6DP

SR6DN

SR6DM

SR4HJ

SR5ZZ

SR4HH

SR5ZY

SR4HG

SR5ZX

SR4HF

SR5ZW

SR4HE

SR5ZV

SR4HD

SR5ZU

SR4HC

SR5ZT

SR6DL

SR6DK

SR4HL

SR4HK

SRBGF

SRBGE

SRBGD

SR4HB

SR5ZS

SR4HA

SR5ZR

SR5ZQ

SR5ZP

SRBG9

SRBG8

SRBG7

SRBG6

SRBGC

SRBGB

SR4WB

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.