Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 160000
 • AdaptiveLogicModules 61510
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 246040
 • FabricIOPhaseLockLoops 12
 • EmbeddedMemoryMax 10 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 156
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 288
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 120
 • NRZTranscieverMax 12
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F672, F780

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3LG

 • MM# 965321
 • Mã THÔNG SỐ SR4F7
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I1HG

 • MM# 965388
 • Mã THÔNG SỐ SR4H4
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2LG

 • MM# 965110
 • Mã THÔNG SỐ SR497
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3SG

 • MM# 965550
 • Mã THÔNG SỐ SR4MR
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2SG

 • MM# 967627
 • Mã THÔNG SỐ SR6DF
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3LG

 • MM# 965090
 • Mã THÔNG SỐ SR48N
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2SG

 • MM# 965547
 • Mã THÔNG SỐ SR4MN
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2LG

 • MM# 973552
 • Mã THÔNG SỐ SRBFX
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E1HG

 • MM# 966199
 • Mã THÔNG SỐ SR56M
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2SG

 • MM# 966267
 • Mã THÔNG SỐ SR58M
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3SG

 • MM# 973553
 • Mã THÔNG SỐ SRBFY
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3SG

 • MM# 973551
 • Mã THÔNG SỐ SRBFW
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2LG

 • MM# 965108
 • Mã THÔNG SỐ SR495
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2SG

 • MM# 965082
 • Mã THÔNG SỐ SR48E
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3SG

 • MM# 965079
 • Mã THÔNG SỐ SR48B
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2SG

 • MM# 965386
 • Mã THÔNG SỐ SR4H2
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19M3SG

 • MM# 965081
 • Mã THÔNG SỐ SR48D
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3VG

 • MM# 965548
 • Mã THÔNG SỐ SR4MP
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3LG

 • MM# 965080
 • Mã THÔNG SỐ SR48C
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3LG

 • MM# 965389
 • Mã THÔNG SỐ SR4H5
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E1HG

 • MM# 967626
 • Mã THÔNG SỐ SR6DE
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29M3SG

 • MM# 973554
 • Mã THÔNG SỐ SRBFZ
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3LG

 • MM# 965086
 • Mã THÔNG SỐ SR48J
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2LG

 • MM# 965387
 • Mã THÔNG SỐ SR4H3
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2SG

 • MM# 965549
 • Mã THÔNG SỐ SR4MQ
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3SG

 • MM# 965551
 • Mã THÔNG SỐ SR4MS
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3SG

 • MM# 966320
 • Mã THÔNG SỐ SR5A6
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2LG

 • MM# 973549
 • Mã THÔNG SỐ SRBFU
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3LG

 • MM# 965320
 • Mã THÔNG SỐ SR4F6
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3VG

 • MM# 973550
 • Mã THÔNG SỐ SRBFV
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2LG

 • MM# 966315
 • Mã THÔNG SỐ SR5A1
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I1HG

 • MM# 965109
 • Mã THÔNG SỐ SR496
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19A3SG

 • MM# 984379
 • Mã THÔNG SỐ SRERM
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19A3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I1SG

 • MM# 986212
 • Mã THÔNG SỐ SREVN
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29A3SG

 • MM# 984219
 • Mã THÔNG SỐ SRER6
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29A3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR48B

SR6DF

SR6DE

SR4F7

SR4F6

SR4H5

SR4H4

SR4H3

SRBFZ

SR4MN

SRBFY

SRBFX

SRBFW

SR497

SRBFV

SRBFU

SR496

SR495

SR4H2

SR4MS

SR4MR

SR4MQ

SR4MP

SR48J

SR5A1

SR48E

SR48D

SR48C

SR56M

SR48N

SR58M

SR5A6

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.