Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3SG

 • MM# 965079
 • Mã THÔNG SỐ SR48B
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698350744599

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3LG

 • MM# 965080
 • Mã THÔNG SỐ SR48C
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702560

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19M3SG

 • MM# 965081
 • Mã THÔNG SỐ SR48D
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701235745387

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2SG

 • MM# 965082
 • Mã THÔNG SỐ SR48E
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699028

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3LG

 • MM# 965086
 • Mã THÔNG SỐ SR48J
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697282

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3LG

 • MM# 965090
 • Mã THÔNG SỐ SR48N
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696399

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2LG

 • MM# 965108
 • Mã THÔNG SỐ SR495
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695225744781

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I1HG

 • MM# 965109
 • Mã THÔNG SỐ SR496
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696568

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2LG

 • MM# 965110
 • Mã THÔNG SỐ SR497
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697001

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3LG

 • MM# 965320
 • Mã THÔNG SỐ SR4F6
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700076744325

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3LG

 • MM# 965321
 • Mã THÔNG SỐ SR4F7
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693731

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2SG

 • MM# 965386
 • Mã THÔNG SỐ SR4H2
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696602745063

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2LG

 • MM# 965387
 • Mã THÔNG SỐ SR4H3
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702352

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I1HG

 • MM# 965388
 • Mã THÔNG SỐ SR4H4
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696214

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3LG

 • MM# 965389
 • Mã THÔNG SỐ SR4H5
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693481

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2SG

 • MM# 965547
 • Mã THÔNG SỐ SR4MN
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697628

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3VG

 • MM# 965548
 • Mã THÔNG SỐ SR4MP
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698755

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2SG

 • MM# 965549
 • Mã THÔNG SỐ SR4MQ
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692925746343

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3SG

 • MM# 965550
 • Mã THÔNG SỐ SR4MR
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692154746496

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3SG

 • MM# 965551
 • Mã THÔNG SỐ SR4MS
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698142

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E1HG

 • MM# 966199
 • Mã THÔNG SỐ SR56M
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700614745807

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2SG

 • MM# 966267
 • Mã THÔNG SỐ SR58M
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698846

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2LG

 • MM# 966315
 • Mã THÔNG SỐ SR5A1
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693394

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3SG

 • MM# 966320
 • Mã THÔNG SỐ SR5A6
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692118

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E1HG

 • MM# 967626
 • Mã THÔNG SỐ SR6DE
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700923

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2SG

 • MM# 967627
 • Mã THÔNG SỐ SR6DF
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693153

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2LG

 • MM# 973549
 • Mã THÔNG SỐ SRBFU
 • Mã đặt hàng 10AX016C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693510

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3VG

 • MM# 973550
 • Mã THÔNG SỐ SRBFV
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693930

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3SG

 • MM# 973551
 • Mã THÔNG SỐ SRBFW
 • Mã đặt hàng 10AX016C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697667745582

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2LG

 • MM# 973552
 • Mã THÔNG SỐ SRBFX
 • Mã đặt hàng 10AX016E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698169

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3SG

 • MM# 973553
 • Mã THÔNG SỐ SRBFY
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698042

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29M3SG

 • MM# 973554
 • Mã THÔNG SỐ SRBFZ
 • Mã đặt hàng 10AX016E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695231

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR48B

SR6DF

SR6DE

SR4F7

SR4F6

SR4H5

SR4H4

SR4H3

SRBFZ

SR4MN

SRBFY

SRBFX

SRBFW

SR497

SRBFV

SR496

SRBFU

SR495

SR4H2

SR4MS

SR4MR

SR4MQ

SR4MP

SR48J

SR5A1

SR48E

SR48D

SR48C

SR56M

SR48N

SR58M

SR5A6

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.