Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E1VG

 • MM# 956105
 • Mã THÔNG SỐ SR3BQ
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2LG

 • MM# 956106
 • Mã THÔNG SỐ SR3BR
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2VG

 • MM# 956107
 • Mã THÔNG SỐ SR3BS
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VG

 • MM# 956108
 • Mã THÔNG SỐ SR3BT
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3XG

 • MM# 956109
 • Mã THÔNG SỐ SR3BU
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I1VG

 • MM# 956110
 • Mã THÔNG SỐ SR3BV
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2LG

 • MM# 956111
 • Mã THÔNG SỐ SR3BW
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VG

 • MM# 956112
 • Mã THÔNG SỐ SR3BX
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VG

 • MM# 956113
 • Mã THÔNG SỐ SR3BY
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XG

 • MM# 956114
 • Mã THÔNG SỐ SR3BZ
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VG

 • MM# 956145
 • Mã THÔNG SỐ SR3CW
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LG

 • MM# 956146
 • Mã THÔNG SỐ SR3CX
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2VG

 • MM# 956149
 • Mã THÔNG SỐ SR3CY
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VG

 • MM# 956151
 • Mã THÔNG SỐ SR3CZ
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3XG

 • MM# 956152
 • Mã THÔNG SỐ SR3D0
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VG

 • MM# 956153
 • Mã THÔNG SỐ SR3D1
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LG

 • MM# 956154
 • Mã THÔNG SỐ SR3D2
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VG

 • MM# 956155
 • Mã THÔNG SỐ SR3D3
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VG

 • MM# 956156
 • Mã THÔNG SỐ SR3D4
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XG

 • MM# 956157
 • Mã THÔNG SỐ SR3D5
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E1VG

 • MM# 960424
 • Mã THÔNG SỐ SR3NR
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2LG

 • MM# 960426
 • Mã THÔNG SỐ SR3NS
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VG

 • MM# 960427
 • Mã THÔNG SỐ SR3NT
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I1VG

 • MM# 960428
 • Mã THÔNG SỐ SR3NU
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LG

 • MM# 960429
 • Mã THÔNG SỐ SR3NV
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2VG

 • MM# 960430
 • Mã THÔNG SỐ SR3NW
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706389

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E1VG

 • MM# 960476
 • Mã THÔNG SỐ SR3PF
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2LG

 • MM# 960477
 • Mã THÔNG SỐ SR3PG
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VG

 • MM# 960478
 • Mã THÔNG SỐ SR3PH
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VG

 • MM# 960479
 • Mã THÔNG SỐ SR3PJ
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LG

 • MM# 960484
 • Mã THÔNG SỐ SR3PK
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2VG

 • MM# 960485
 • Mã THÔNG SỐ SR3PL
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706612

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VP

 • MM# 962864
 • Mã THÔNG SỐ SR3VM
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I1VP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707964

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LP

 • MM# 962865
 • Mã THÔNG SỐ SR3VN
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2LP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707964

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VP

 • MM# 962878
 • Mã THÔNG SỐ SR3VS
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3VP
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706975

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2WG

 • MM# 975746
 • Mã THÔNG SỐ SRCUN
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2WG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E1VGC2

 • MM# 980741
 • Mã THÔNG SỐ SRD26
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2LGC2

 • MM# 980742
 • Mã THÔNG SỐ SRD27
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGC2

 • MM# 980743
 • Mã THÔNG SỐ SRD28
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGC2

 • MM# 980747
 • Mã THÔNG SỐ SRD29
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGC2

 • MM# 980748
 • Mã THÔNG SỐ SRD2A
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2VGC2

 • MM# 980749
 • Mã THÔNG SỐ SRD2B
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGC2

 • MM# 980751
 • Mã THÔNG SỐ SRD2D
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGC2

 • MM# 980754
 • Mã THÔNG SỐ SRD2E
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2VGC2

 • MM# 980755
 • Mã THÔNG SỐ SRD2F
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGC2

 • MM# 980756
 • Mã THÔNG SỐ SRD2G
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3XGC2

 • MM# 980757
 • Mã THÔNG SỐ SRD2H
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGC2

 • MM# 980758
 • Mã THÔNG SỐ SRD2J
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGC2

 • MM# 980762
 • Mã THÔNG SỐ SRD2K
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGC2

 • MM# 980763
 • Mã THÔNG SỐ SRD2L
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGC2

 • MM# 980764
 • Mã THÔNG SỐ SRD2M
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGC2

 • MM# 980766
 • Mã THÔNG SỐ SRD2P
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 707723

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E1VGC2

 • MM# 980767
 • Mã THÔNG SỐ SRD2Q
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2LGC2

 • MM# 980768
 • Mã THÔNG SỐ SRD2R
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGC2

 • MM# 980769
 • Mã THÔNG SỐ SRD2S
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I1VGC2

 • MM# 980770
 • Mã THÔNG SỐ SRD2T
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGC2

 • MM# 980771
 • Mã THÔNG SỐ SRD2U
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2VGC2

 • MM# 980772
 • Mã THÔNG SỐ SRD2V
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2LGC2

 • MM# 980774
 • Mã THÔNG SỐ SRD2X
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E2VGC2

 • MM# 980775
 • Mã THÔNG SỐ SRD2Y
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGC2

 • MM# 980776
 • Mã THÔNG SỐ SRD2Z
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3XGC2

 • MM# 980788
 • Mã THÔNG SỐ SRD30
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I1VGC2

 • MM# 980790
 • Mã THÔNG SỐ SRD31
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2LGC2

 • MM# 980791
 • Mã THÔNG SỐ SRD32
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2LGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGC2

 • MM# 980792
 • Mã THÔNG SỐ SRD33
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3VGC2

 • MM# 980801
 • Mã THÔNG SỐ SRD34
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGC2

 • MM# 980805
 • Mã THÔNG SỐ SRD36
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3XGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E1VG

 • MM# 980994
 • Mã THÔNG SỐ SRD4E
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LG

 • MM# 980995
 • Mã THÔNG SỐ SRD4F
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2VG

 • MM# 980996
 • Mã THÔNG SỐ SRD4G
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I1VG

 • MM# 980997
 • Mã THÔNG SỐ SRD4H
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I2LG

 • MM# 980998
 • Mã THÔNG SỐ SRD4J
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55I2VG

 • MM# 980999
 • Mã THÔNG SỐ SRD4K
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VG

 • MM# 981120
 • Mã THÔNG SỐ SRD6A
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2LG

 • MM# 981121
 • Mã THÔNG SỐ SRD6B
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VG

 • MM# 981122
 • Mã THÔNG SỐ SRD6C
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VG

 • MM# 981123
 • Mã THÔNG SỐ SRD6D
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LG

 • MM# 981124
 • Mã THÔNG SỐ SRD6E
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2VG

 • MM# 981125
 • Mã THÔNG SỐ SRD6F
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E1VG

 • MM# 981126
 • Mã THÔNG SỐ SRD6G
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LG

 • MM# 981127
 • Mã THÔNG SỐ SRD6H
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VG

 • MM# 981128
 • Mã THÔNG SỐ SRD6J
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VG

 • MM# 981129
 • Mã THÔNG SỐ SRD6K
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2LG

 • MM# 981130
 • Mã THÔNG SỐ SRD6L
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2VG

 • MM# 981131
 • Mã THÔNG SỐ SRD6M
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E1VG

 • MM# 981132
 • Mã THÔNG SỐ SRD6N
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E2LG

 • MM# 981133
 • Mã THÔNG SỐ SRD6P
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E2VG

 • MM# 981134
 • Mã THÔNG SỐ SRD6Q
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VG

 • MM# 981135
 • Mã THÔNG SỐ SRD6R
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VG

 • MM# 981136
 • Mã THÔNG SỐ SRD6S
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2LG

 • MM# 981137
 • Mã THÔNG SỐ SRD6T
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2VG

 • MM# 981138
 • Mã THÔNG SỐ SRD6U
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3VG

 • MM# 981139
 • Mã THÔNG SỐ SRD6V
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E1VG

 • MM# 981140
 • Mã THÔNG SỐ SRD6W
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2LG

 • MM# 981141
 • Mã THÔNG SỐ SRD6X
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VG

 • MM# 981142
 • Mã THÔNG SỐ SRD6Y
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VG

 • MM# 981143
 • Mã THÔNG SỐ SRD6Z
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2LG

 • MM# 981144
 • Mã THÔNG SỐ SRD70
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VG

 • MM# 981145
 • Mã THÔNG SỐ SRD71
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E1VG

 • MM# 981146
 • Mã THÔNG SỐ SRD72
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2LG

 • MM# 981147
 • Mã THÔNG SỐ SRD73
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VG

 • MM# 981148
 • Mã THÔNG SỐ SRD74
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I1VG

 • MM# 981149
 • Mã THÔNG SỐ SRD75
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2LG

 • MM# 981150
 • Mã THÔNG SỐ SRD76
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2VG

 • MM# 981151
 • Mã THÔNG SỐ SRD77
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E1VG

 • MM# 981152
 • Mã THÔNG SỐ SRD78
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2LG

 • MM# 981153
 • Mã THÔNG SỐ SRD79
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VG

 • MM# 981154
 • Mã THÔNG SỐ SRD7A
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E3VG

 • MM# 981155
 • Mã THÔNG SỐ SRD7B
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I1VG

 • MM# 981156
 • Mã THÔNG SỐ SRD7C
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2LG

 • MM# 981157
 • Mã THÔNG SỐ SRD7D
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2VG

 • MM# 981158
 • Mã THÔNG SỐ SRD7E
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3VG

 • MM# 981159
 • Mã THÔNG SỐ SRD7F
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3XG

 • MM# 981354
 • Mã THÔNG SỐ SRDCC
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3XG

 • MM# 981355
 • Mã THÔNG SỐ SRDCD
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708163

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E3XG

 • MM# 981356
 • Mã THÔNG SỐ SRDCE
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3XG

 • MM# 981357
 • Mã THÔNG SỐ SRDCF
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VG

 • MM# 981400
 • Mã THÔNG SỐ SRDDN
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2LG

 • MM# 981401
 • Mã THÔNG SỐ SRDDP
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VG

 • MM# 981402
 • Mã THÔNG SỐ SRDDQ
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I1VG

 • MM# 981403
 • Mã THÔNG SỐ SRDDR
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I2LG

 • MM# 981404
 • Mã THÔNG SỐ SRDDS
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55I2VG

 • MM# 981405
 • Mã THÔNG SỐ SRDDT
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E1VG

 • MM# 981406
 • Mã THÔNG SỐ SRDDU
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E2LG

 • MM# 981407
 • Mã THÔNG SỐ SRDDV
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E2VG

 • MM# 981408
 • Mã THÔNG SỐ SRDDW
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E3VG

 • MM# 981409
 • Mã THÔNG SỐ SRDDX
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55E3XG

 • MM# 981410
 • Mã THÔNG SỐ SRDDY
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I1VG

 • MM# 981411
 • Mã THÔNG SỐ SRDDZ
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I2LG

 • MM# 981412
 • Mã THÔNG SỐ SRDE0
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I2VG

 • MM# 981413
 • Mã THÔNG SỐ SRDE1
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I3VG

 • MM# 981414
 • Mã THÔNG SỐ SRDE2
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH3F55I3XG

 • MM# 981415
 • Mã THÔNG SỐ SRDE3
 • Mã đặt hàng 1SG280HH3F55I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2WG

 • MM# 981420
 • Mã THÔNG SỐ SRDE8
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I2WG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3YG

 • MM# 984418
 • Mã THÔNG SỐ SRES0
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3YG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E1VGC2

 • MM# 986651
 • Mã THÔNG SỐ SRF0B
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E1VGC2
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGAS

 • MM# 999A37
 • Mã THÔNG SỐ SRF5M
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VGAS

 • MM# 999A3C
 • Mã THÔNG SỐ SRF5R
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VGAS

 • MM# 999A3D
 • Mã THÔNG SỐ SRF5S
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VGAS

 • MM# 999A3F
 • Mã THÔNG SỐ SRF5T
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGAS

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGAS

 • MM# 999A3W
 • Mã THÔNG SỐ SRF64
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGAS

 • MM# 999A3X
 • Mã THÔNG SỐ SRF65
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGAS

 • MM# 999A3Z
 • Mã THÔNG SỐ SRF66
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGAS

 • MM# 999A40
 • Mã THÔNG SỐ SRF67
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3XGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XPAS

 • MM# 999A41
 • Mã THÔNG SỐ SRF68
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3XPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LGAS

 • MM# 999G5M
 • Mã THÔNG SỐ SRFTL
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55E2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VGAS

 • MM# 999G5N
 • Mã THÔNG SỐ SRFTM
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VGAS

 • MM# 999G5P
 • Mã THÔNG SỐ SRFTN
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VGAS

 • MM# 999G5R
 • Mã THÔNG SỐ SRFTP
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LGAS

 • MM# 999G5V
 • Mã THÔNG SỐ SRFTQ
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2LGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VGAS

 • MM# 999G5Z
 • Mã THÔNG SỐ SRFTR
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VGAS

 • MM# 999G60
 • Mã THÔNG SỐ SRFTS
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VGAS

 • MM# 999G61
 • Mã THÔNG SỐ SRFTT
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VGAS

 • MM# 999G62
 • Mã THÔNG SỐ SRFTU
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VGAS

 • MM# 999G63
 • Mã THÔNG SỐ SRFTV
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGAS

 • MM# 999G6M
 • Mã THÔNG SỐ SRFUB
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGAS

 • MM# 999G6N
 • Mã THÔNG SỐ SRFUC
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGAS

 • MM# 999G6P
 • Mã THÔNG SỐ SRFUD
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGAS

 • MM# 999G6R
 • Mã THÔNG SỐ SRFUE
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGAS

 • MM# 999GAT
 • Mã THÔNG SỐ SRFUQ
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708581

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E1VGAS

 • MM# 999K4V
 • Mã THÔNG SỐ SRGL7
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VPAS

 • MM# 999MW8
 • Mã THÔNG SỐ SRGU0
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LPAS

 • MM# 999MW9
 • Mã THÔNG SỐ SRGU1
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2VPAS

 • MM# 999MWA
 • Mã THÔNG SỐ SRGU2
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I1VPAS

 • MM# 999MWC
 • Mã THÔNG SỐ SRGU3
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2VPAS

 • MM# 999MWK
 • Mã THÔNG SỐ SRGU4
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VPAS

 • MM# 999MWL
 • Mã THÔNG SỐ SRGU5
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2LPAS

 • MM# 999MWM
 • Mã THÔNG SỐ SRGU6
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I2VPAS

 • MM# 999MWN
 • Mã THÔNG SỐ SRGU7
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I3VPAS

 • MM# 999MWP
 • Mã THÔNG SỐ SRGU8
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I3VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VPAS

 • MM# 999MXN
 • Mã THÔNG SỐ SRGUK
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2LPAS

 • MM# 999MXP
 • Mã THÔNG SỐ SRGUL
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VPAS

 • MM# 999MXR
 • Mã THÔNG SỐ SRGUM
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I1VPAS

 • MM# 999MXT
 • Mã THÔNG SỐ SRGUN
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2LPAS

 • MM# 999MXV
 • Mã THÔNG SỐ SRGUP
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50I2VPAS

 • MM# 999MXW
 • Mã THÔNG SỐ SRGUQ
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2LPAS

 • MM# 999MXX
 • Mã THÔNG SỐ SRGUR
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I2VPAS

 • MM# 999MZ0
 • Mã THÔNG SỐ SRGUS
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I2VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I3VPAS

 • MM# 999MZ1
 • Mã THÔNG SỐ SRGUT
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I3VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43I2LPAS

 • MM# 999MZL
 • Mã THÔNG SỐ SRGV5
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43I2LPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50I1VPAS

 • MM# 999MZM
 • Mã THÔNG SỐ SRGV6
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50I1VPAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707479

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I2LGBK

 • MM# 99A7F1
 • Mã THÔNG SỐ SRK97
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43I1VGBK

 • MM# 99A7F2
 • Mã THÔNG SỐ SRK98
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E1VGBK

 • MM# 99A7F3
 • Mã THÔNG SỐ SRK99
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN1F43E2VGBK

 • MM# 99A7F4
 • Mã THÔNG SỐ SRK9A
 • Mã đặt hàng 1SG280HN1F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2LGBK

 • MM# 99A7FF
 • Mã THÔNG SỐ SRK9H
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7FG
 • Mã THÔNG SỐ SRK9J
 • Mã đặt hàng 1SG280HN2F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7FH
 • Mã THÔNG SỐ SRK9K
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HN3F43I1VGBK

 • MM# 99A7FR
 • Mã THÔNG SỐ SRK9L
 • Mã đặt hàng 1SG280HN3F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50E2VGBK

 • MM# 99A7G5
 • Mã THÔNG SỐ SRK9R
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I1VGBK

 • MM# 99A7G6
 • Mã THÔNG SỐ SRK9S
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU1F50I2VGBK

 • MM# 99A7G7
 • Mã THÔNG SỐ SRK9T
 • Mã đặt hàng 1SG280HU1F50I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU2F50E2VGBK

 • MM# 99A7G8
 • Mã THÔNG SỐ SRK9U
 • Mã đặt hàng 1SG280HU2F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HU3F50E2VGBK

 • MM# 99A7G9
 • Mã THÔNG SỐ SRK9V
 • Mã đặt hàng 1SG280HU3F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E2LGBK

 • MM# 99A7GZ
 • Mã THÔNG SỐ SRKA4
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7H1
 • Mã THÔNG SỐ SRKA5
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I1VGBK

 • MM# 99A7H2
 • Mã THÔNG SỐ SRKA6
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2LGBK

 • MM# 99A7H3
 • Mã THÔNG SỐ SRKA7
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I2VGBK

 • MM# 99A7H4
 • Mã THÔNG SỐ SRKA8
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3XGBK

 • MM# 99A7H5
 • Mã THÔNG SỐ SRKA9
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3XGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGBK

 • MM# 99A7H8
 • Mã THÔNG SỐ SRKAC
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50E2VGBK

 • MM# 99A7H9
 • Mã THÔNG SỐ SRKAD
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU2F50I2LGBK

 • MM# 99A7HA
 • Mã THÔNG SỐ SRKAE
 • Mã đặt hàng 1SG280LU2F50I2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50E3VGBK

 • MM# 99A7HC
 • Mã THÔNG SỐ SRKAF
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I2VGBK

 • MM# 99A7HD
 • Mã THÔNG SỐ SRKAG
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LU3F50I3XGBK

 • MM# 99A7HF
 • Mã THÔNG SỐ SRKAH
 • Mã đặt hàng 1SG280LU3F50I3XGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGBK

 • MM# 99A7HW
 • Mã THÔNG SỐ SRKAR
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I1VGBK

 • MM# 99A7HX
 • Mã THÔNG SỐ SRKAS
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43E1VGBK

 • MM# 99A7HZ
 • Mã THÔNG SỐ SRKAT
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH1F55E2LGBK

 • MM# 99A7J0
 • Mã THÔNG SỐ SRKAU
 • Mã đặt hàng 1SG280HH1F55E2LGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E1VGBK

 • MM# 99A7J1
 • Mã THÔNG SỐ SRKAV
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 706484

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN3F43I3VGBK

 • MM# 99A7K0
 • Mã THÔNG SỐ SRKAX
 • Mã đặt hàng 1SG280LN3F43I3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGNE

 • MM# 99AKX4
 • Mã THÔNG SỐ SRL0V
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2LGNE
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43E2VGNE

 • MM# 99AKX7
 • Mã THÔNG SỐ SRL0Y
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43E2VGNE
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280HH2F55E2VGNS

 • MM# 99AL0D
 • Mã THÔNG SỐ SRL22
 • Mã đặt hàng 1SG280HH2F55E2VGNS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A

Intel® Stratix® 10 GX 2800 FPGA 1SG280LN2F43I2LGNA

 • MM# 99AL0F
 • Mã THÔNG SỐ SRL23
 • Mã đặt hàng 1SG280LN2F43I2LGNA
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR3PL

SRF5M

SRFUQ

SR3PK

SR3PJ

SR3PH

SR3PG

SR3PF

SRFUE

SRFUD

SRFUC

SRFUB

SRFTT

SRFTS

SRFTR

SRFTQ

SRES0

SRFTP

SRFTN

SRFTM

SRFTV

SRFTU

SRD2T

SRDCE

SRD2S

SRD34

SRDCD

SRD2R

SRD33

SRDCC

SRD2Q

SRD32

SRD2P

SRD31

SRD30

SRD2M

SRD2Z

SRD2Y

SRD2X

SRD2V

SRD2U

SRD36

SRDCF

SRD2D

SRD2B

SRD2A

SRD2L

SRD2K

SRD2J

SRD2H

SRD2G

SRD2F

SRD2E

SRF66

SRF5T

SRF65

SRF5S

SRF64

SRF5R

SRF63

SRF5Q

SRF62

SRF5P

SRF61

SRF60

SRF5N

SRD29

SRF5Z

SRD28

SRF5Y

SRD27

SRD26

SRF68

SRF67

SRF0B

SRK9U

SRK9V

SRK9R

SRK9S

SRK9T

SRFTL

SR3NW

SR3NV

SR3NU

SR3NT

SR3NS

SR3NR

SRGUT

SRGUS

SRGUQ

SRGUN

SRGUM

SRGV6

SRGUL

SRGUK

SRGU4

SRGU3

SRGU2

SRGU0

SRGU8

SRGU7

SRGU5

SRK9J

SRK9K

SRK9L

SRK9A

SRK98

SRK99

SRGL7

SR3D5

SR3D4

SR3D3

SR3D2

SR3D1

SR3D0

SR3CZ

SR3CY

SR3CX

SR3CW

SRD4F

SRDDV

SRD4E

SRDDU

SRDDT

SRDDS

SRDDR

SRDE3

SRDDQ

SRDE2

SRDDP

SRDE1

SRDE0

SRD4K

SRD4J

SRDDZ

SRDDY

SRD4H

SRDDX

SRD4G

SRDDW

SRDE8

SR3BU

SR3BT

SR3BS

SR3BR

SR3BQ

SRDDN

SR3BZ

SR3BY

SR3BX

SR3BW

SR3BV

SRD7F

SRD7E

SRD7D

SR3VS

SRD7C

SRD7B

SRD6X

SRD79

SRD6W

SRD78

SRD6V

SRD77

SRD6U

SRD76

SRD6T

SRD75

SRD6S

SRD74

SRD6R

SRD73

SRD6Q

SRD72

SRD7A

SR3VN

SR3VM

SRD6Z

SRD6Y

SRD6H

SRD6G

SRD6F

SRD6E

SRD6D

SRD6C

SRD6B

SRD6A

SRD6P

SRD71

SRD70

SRCUN

SRD6N

SRD6M

SRD6L

SRD6K

SRD6J

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.