Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E1VG

 • MM# 956064
 • Mã THÔNG SỐ SR3BE
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E2LG

 • MM# 956065
 • Mã THÔNG SỐ SR3BF
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E2VG

 • MM# 956066
 • Mã THÔNG SỐ SR3BG
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3VG

 • MM# 956067
 • Mã THÔNG SỐ SR3BH
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3XG

 • MM# 956068
 • Mã THÔNG SỐ SR3BJ
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I1VG

 • MM# 956069
 • Mã THÔNG SỐ SR3BK
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I2LG

 • MM# 956070
 • Mã THÔNG SỐ SR3BL
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I2VG

 • MM# 956071
 • Mã THÔNG SỐ SR3BM
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I3VG

 • MM# 956072
 • Mã THÔNG SỐ SR3BN
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50I3XG

 • MM# 956075
 • Mã THÔNG SỐ SR3BP
 • Mã đặt hàng 1SG250LU3F50I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E1VG

 • MM# 956135
 • Mã THÔNG SỐ SR3CL
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E2LG

 • MM# 956136
 • Mã THÔNG SỐ SR3CM
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E2VG

 • MM# 956137
 • Mã THÔNG SỐ SR3CN
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E3VG

 • MM# 956138
 • Mã THÔNG SỐ SR3CP
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43E3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43E3XG

 • MM# 956139
 • Mã THÔNG SỐ SR3CQ
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43E3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I1VG

 • MM# 956140
 • Mã THÔNG SỐ SR3CR
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I2LG

 • MM# 956141
 • Mã THÔNG SỐ SR3CS
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I2VG

 • MM# 956142
 • Mã THÔNG SỐ SR3CT
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I3VG

 • MM# 956143
 • Mã THÔNG SỐ SR3CU
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43I3VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN3F43I3XG

 • MM# 956144
 • Mã THÔNG SỐ SR3CV
 • Mã đặt hàng 1SG250LN3F43I3XG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E1VG

 • MM# 960406
 • Mã THÔNG SỐ SR3NK
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E2LG

 • MM# 960417
 • Mã THÔNG SỐ SR3NL
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50E2VG

 • MM# 960419
 • Mã THÔNG SỐ SR3NM
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I1VG

 • MM# 960421
 • Mã THÔNG SỐ SR3NN
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I2LG

 • MM# 960422
 • Mã THÔNG SỐ SR3NP
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU2F50I2VG

 • MM# 960423
 • Mã THÔNG SỐ SR3NQ
 • Mã đặt hàng 1SG250LU2F50I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 707634

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E1VG

 • MM# 960461
 • Mã THÔNG SỐ SR3P9
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43E1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E2LG

 • MM# 960470
 • Mã THÔNG SỐ SR3PA
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43E2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43E2VG

 • MM# 960471
 • Mã THÔNG SỐ SR3PB
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43E2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I1VG

 • MM# 960473
 • Mã THÔNG SỐ SR3PC
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43I1VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I2LG

 • MM# 960474
 • Mã THÔNG SỐ SR3PD
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43I2LG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LN2F43I2VG

 • MM# 960475
 • Mã THÔNG SỐ SR3PE
 • Mã đặt hàng 1SG250LN2F43I2VG
 • Stepping C1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708039

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E1VG

 • MM# 980899
 • Mã THÔNG SỐ SRD38
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E2LG

 • MM# 980900
 • Mã THÔNG SỐ SRD39
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43E2VG

 • MM# 980901
 • Mã THÔNG SỐ SRD3A
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I1VG

 • MM# 980905
 • Mã THÔNG SỐ SRD3B
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I2LG

 • MM# 980916
 • Mã THÔNG SỐ SRD3C
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN1F43I2VG

 • MM# 980927
 • Mã THÔNG SỐ SRD3D
 • Mã đặt hàng 1SG250HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E1VG

 • MM# 980931
 • Mã THÔNG SỐ SRD3E
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E2LG

 • MM# 980939
 • Mã THÔNG SỐ SRD3F
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43E2VG

 • MM# 980947
 • Mã THÔNG SỐ SRD3G
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I1VG

 • MM# 980955
 • Mã THÔNG SỐ SRD3H
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2LG

 • MM# 980956
 • Mã THÔNG SỐ SRD3J
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VG

 • MM# 980963
 • Mã THÔNG SỐ SRD3K
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E1VG

 • MM# 980965
 • Mã THÔNG SỐ SRD3L
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E2LG

 • MM# 980966
 • Mã THÔNG SỐ SRD3M
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E2VG

 • MM# 980967
 • Mã THÔNG SỐ SRD3N
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VG

 • MM# 980969
 • Mã THÔNG SỐ SRD3P
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I1VG

 • MM# 980970
 • Mã THÔNG SỐ SRD3Q
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43I1VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I2LG

 • MM# 980971
 • Mã THÔNG SỐ SRD3R
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43I2LG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I2VG

 • MM# 980972
 • Mã THÔNG SỐ SRD3S
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I3VG

 • MM# 980973
 • Mã THÔNG SỐ SRD3T
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU1F50I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E3VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I3VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH1F55I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH2F55I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E3VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I1VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I2LG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I2VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I3VG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55E3XG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HH3F55I3XG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3XG

 • MM# 981098
 • Mã THÔNG SỐ SRD66
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43I3XG

 • MM# 981099
 • Mã THÔNG SỐ SRD67
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43I3XG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50E3XG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU3F50I3XG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250LU3F50E3YG

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VGAS

 • MM# 999A35
 • Mã THÔNG SỐ SRF5K
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VGAS

 • MM# 999A36
 • Mã THÔNG SỐ SRF5L
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E3VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708360

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VGAS

 • MM# 999G5L
 • Mã THÔNG SỐ SRFTK
 • Mã đặt hàng 1SG250HU2F50E1VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035800459

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7F5
 • Mã THÔNG SỐ SRK9B
 • Mã đặt hàng 1SG250HN3F43E3VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7F7
 • Mã THÔNG SỐ SRK9C
 • Mã đặt hàng 1SG250HN2F43I2VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 800035

Intel® Stratix® 10 GX 2500 FPGA 1SG250HU2F50E1VGBK

 • MM# 99A7G4
 • Mã THÔNG SỐ SRK9Q
 • Mã đặt hàng 1SG250HU2F50E1VGBK
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 800035

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRF5L

SRF5K

SR3PC

SR3PB

SR3PA

SR3PE

SR3PD

SR3P9

SRERV

SR3BE

SRD3E

SRD3D

SRD3C

SRD3B

SRD3A

SR3BM

SRD3M

SR3BL

SRD3L

SR3BK

SRD3K

SR3BJ

SRD3J

SR3BH

SRD3H

SRK9B

SR3BG

SRD3G

SRK9C

SR3BF

SRD3F

SRD39

SRD38

SRD60

SRD5N

SRD5M

SRD5L

SRD5K

SRD5J

SR3CV

SR3CU

SR3CT

SR3CS

SR3CR

SR3CQ

SR3CP

SRD4D

SRD4C

SRD4B

SRD4A

SR3CN

SR3CM

SR3CL

SRD3U

SRD46

SRD3T

SRD45

SRD3S

SRD44

SRD3R

SRD43

SRD3Q

SRD42

SR3BP

SRD3P

SRD41

SRD40

SR3BN

SRD3N

SRD3Z

SRD3Y

SRK9Q

SRD3X

SRD49

SRD3W

SRD48

SRD3V

SRD47

SR3NQ

SR3NP

SR3NN

SR3NM

SR3NL

SR3NK

SRFTK

SRD5W

SRD68

SRD5V

SRD67

SRD5U

SRD66

SRD5T

SRD65

SRD5S

SRD64

SRD5R

SRD63

SRD5Q

SRD62

SRD5P

SRD61

SRD5Z

SRD5Y

SRD5X

SRD69

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.