Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN1F43E2VG

 • MM# 981025
 • Mã THÔNG SỐ SRD52
 • Mã đặt hàng 1SG210HN1F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN1F43I2VG

 • MM# 981026
 • Mã THÔNG SỐ SRD53
 • Mã đặt hàng 1SG210HN1F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN2F43E2VG

 • MM# 981027
 • Mã THÔNG SỐ SRD54
 • Mã đặt hàng 1SG210HN2F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN2F43I2VG

 • MM# 981028
 • Mã THÔNG SỐ SRD55
 • Mã đặt hàng 1SG210HN2F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN3F43E2VG

 • MM# 981029
 • Mã THÔNG SỐ SRD56
 • Mã đặt hàng 1SG210HN3F43E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN3F43E3VG

 • MM# 981030
 • Mã THÔNG SỐ SRD57
 • Mã đặt hàng 1SG210HN3F43E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN3F43I2VG

 • MM# 981060
 • Mã THÔNG SỐ SRD58
 • Mã đặt hàng 1SG210HN3F43I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN3F43I3VG

 • MM# 981061
 • Mã THÔNG SỐ SRD59
 • Mã đặt hàng 1SG210HN3F43I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU1F50E2VG

 • MM# 981062
 • Mã THÔNG SỐ SRD5A
 • Mã đặt hàng 1SG210HU1F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU1F50I2VG

 • MM# 981063
 • Mã THÔNG SỐ SRD5B
 • Mã đặt hàng 1SG210HU1F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU2F50E2VG

 • MM# 981064
 • Mã THÔNG SỐ SRD5C
 • Mã đặt hàng 1SG210HU2F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU2F50I2VG

 • MM# 981065
 • Mã THÔNG SỐ SRD5D
 • Mã đặt hàng 1SG210HU2F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU3F50E2VG

 • MM# 981068
 • Mã THÔNG SỐ SRD5E
 • Mã đặt hàng 1SG210HU3F50E2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU3F50E3VG

 • MM# 981069
 • Mã THÔNG SỐ SRD5F
 • Mã đặt hàng 1SG210HU3F50E3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU3F50I2VG

 • MM# 981070
 • Mã THÔNG SỐ SRD5G
 • Mã đặt hàng 1SG210HU3F50I2VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU3F50I3VG

 • MM# 981074
 • Mã THÔNG SỐ SRD5H
 • Mã đặt hàng 1SG210HU3F50I3VG
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • ID Nội dung MDDS 708767

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43E1VG

 • MM# 986271
 • Mã THÔNG SỐ SREX8
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43E1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43E2LG

 • MM# 986272
 • Mã THÔNG SỐ SREX9
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43E2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43E2VG

 • MM# 986276
 • Mã THÔNG SỐ SREXA
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43E2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43I1VG

 • MM# 986287
 • Mã THÔNG SỐ SREXB
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43I1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43I2LG

 • MM# 986295
 • Mã THÔNG SỐ SREXC
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43I2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN1F43I2VG

 • MM# 986296
 • Mã THÔNG SỐ SREXD
 • Mã đặt hàng 1SG211HN1F43I2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43E1VG

 • MM# 986298
 • Mã THÔNG SỐ SREXE
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43E1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43E2LG

 • MM# 986301
 • Mã THÔNG SỐ SREXF
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43E2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43E2VG

 • MM# 986302
 • Mã THÔNG SỐ SREXG
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43E2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43I1VG

 • MM# 986303
 • Mã THÔNG SỐ SREXH
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43I1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43I2LG

 • MM# 986304
 • Mã THÔNG SỐ SREXJ
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43I2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN2F43I2VG

 • MM# 986314
 • Mã THÔNG SỐ SREXK
 • Mã đặt hàng 1SG211HN2F43I2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43E1VG

 • MM# 986315
 • Mã THÔNG SỐ SREXL
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43E1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43E2LG

 • MM# 986316
 • Mã THÔNG SỐ SREXM
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43E2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43E2VG

 • MM# 986317
 • Mã THÔNG SỐ SREXN
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43E2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43E3VG

 • MM# 986318
 • Mã THÔNG SỐ SREXP
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43E3VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43E3XG

 • MM# 986319
 • Mã THÔNG SỐ SREXQ
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43E3XG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43I1VG

 • MM# 986320
 • Mã THÔNG SỐ SREXR
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43I1VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43I2LG

 • MM# 986324
 • Mã THÔNG SỐ SREXS
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43I2LG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43I2VG

 • MM# 986327
 • Mã THÔNG SỐ SREXT
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43I2VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43I3VG

 • MM# 986330
 • Mã THÔNG SỐ SREXU
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43I3VG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG211HN3F43I3XG

 • MM# 986332
 • Mã THÔNG SỐ SREXV
 • Mã đặt hàng 1SG211HN3F43I3XG
 • Stepping B0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 706284

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN2F43E2VGAS

 • MM# 999A31
 • Mã THÔNG SỐ SRF5G
 • Mã đặt hàng 1SG210HN2F43E2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HN2F43I2VGAS

 • MM# 999A32
 • Mã THÔNG SỐ SRF5H
 • Mã đặt hàng 1SG210HN2F43I2VGAS
 • Stepping C2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • ID Nội dung MDDS 708797

Intel® Stratix® 10 GX 2100 FPGA 1SG210HU1F50E2VGAS

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRD5G

SRD5F

SREXH

SRD5E

SREXG

SRD5D

SREXF

SRD5C

SREXE

SRD5B

SREXD

SRD5A

SREXC

SREXB

SREXQ

SREXP

SREXN

SRF5J

SREXM

SREXL

SRF5H

SREXK

SRF5G

SRD5H

SREXJ

SRD57

SREX9

SRD56

SREX8

SRD55

SRD54

SRD53

SRD52

SREXA

SRD59

SRD58

SREXV

SREXU

SREXT

SREXS

SREXR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.