Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43E1VG

 • MM# 983376
 • Mã THÔNG SỐ SRELX
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43E1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43E2LG

 • MM# 983377
 • Mã THÔNG SỐ SRELY
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43E2VG

 • MM# 983378
 • Mã THÔNG SỐ SRELZ
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43E2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I1VG

 • MM# 983379
 • Mã THÔNG SỐ SREM0
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2LG

 • MM# 983380
 • Mã THÔNG SỐ SREM1
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2VG

 • MM# 983381
 • Mã THÔNG SỐ SREM2
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43E1VG

 • MM# 983382
 • Mã THÔNG SỐ SREM3
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43E1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43E2LG

 • MM# 983383
 • Mã THÔNG SỐ SREM4
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43E2VG

 • MM# 983384
 • Mã THÔNG SỐ SREM5
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43E2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43I1VG

 • MM# 983385
 • Mã THÔNG SỐ SREM7
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43I1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43I2LG

 • MM# 983386
 • Mã THÔNG SỐ SREM8
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43I2VG

 • MM# 983387
 • Mã THÔNG SỐ SREM9
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43I2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E1VG

 • MM# 983388
 • Mã THÔNG SỐ SREMA
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E2LG

 • MM# 983389
 • Mã THÔNG SỐ SREMB
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E3VG

 • MM# 983665
 • Mã THÔNG SỐ SREMC
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E3XG

 • MM# 983667
 • Mã THÔNG SỐ SREMD
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E3XG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43I1VG

 • MM# 983668
 • Mã THÔNG SỐ SREME
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43I1VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43I2LG

 • MM# 983669
 • Mã THÔNG SỐ SREMF
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43I2LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43I2VG

 • MM# 983670
 • Mã THÔNG SỐ SREMG
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43I2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43I3VG

 • MM# 983671
 • Mã THÔNG SỐ SREMH
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43I3VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43I3XG

 • MM# 983672
 • Mã THÔNG SỐ SREMJ
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43I3XG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E2VG

 • MM# 983807
 • Mã THÔNG SỐ SREPK
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E2VG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E2VGAS

 • MM# 986642
 • Mã THÔNG SỐ SRF0A
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E2VGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 706297

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I1VGAS

 • MM# 999GH6
 • Mã THÔNG SỐ SRFW7
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I1VGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800035800051

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2LGAS

 • MM# 999GH8
 • Mã THÔNG SỐ SRFW8
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2LGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051800459

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2VGAS

 • MM# 999GHA
 • Mã THÔNG SỐ SRFW9
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2VGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800035800051800459

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43I2VGAS

 • MM# 999GHC
 • Mã THÔNG SỐ SRFWA
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43I2VGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800035800051800459

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E3VGAS

 • MM# 999GHD
 • Mã THÔNG SỐ SRFWB
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E3VGAS
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800035800051800459

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2LGBK

 • MM# 99A7MC
 • Mã THÔNG SỐ SRKBW
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2LGBK
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN1F43I2VGBK

 • MM# 99A7MD
 • Mã THÔNG SỐ SRKBX
 • Mã đặt hàng 1SG085HN1F43I2VGBK
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN2F43I2VGBK

 • MM# 99A7MF
 • Mã THÔNG SỐ SRKBY
 • Mã đặt hàng 1SG085HN2F43I2VGBK
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E2VGBK

 • MM# 99A7MG
 • Mã THÔNG SỐ SRKBZ
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E2VGBK
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051

Intel® Stratix® 10 GX 850 FPGA 1SG085HN3F43E3VGBK

 • MM# 99A7MH
 • Mã THÔNG SỐ SRKC0
 • Mã đặt hàng 1SG085HN3F43E3VGBK
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 800051

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SREMJ

SREMH

SREMG

SRKBW

SRKBX

SRKBY

SRKBZ

SRKC0

SRELZ

SRELY

SRELX

SREM9

SRFWB

SREM8

SRFWA

SREM7

SREMF

SREME

SREMD

SREMC

SREMB

SREMA

SRF0A

SRFW7

SREPK

SREM5

SREM4

SREM3

SREM2

SREM1

SREM0

SRFW9

SRFW8

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.