Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2VG

 • MM# 999LHG
 • Mã THÔNG SỐ SRGP7
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I1VG

 • MM# 999LJ5
 • Mã THÔNG SỐ SRGPD
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I2LG

 • MM# 999LJ6
 • Mã THÔNG SỐ SRGPE
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I2VG

 • MM# 999LJ7
 • Mã THÔNG SỐ SRGPF
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I3VG

 • MM# 999LJH
 • Mã THÔNG SỐ SRGPG
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I3VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I3XG

 • MM# 999LJJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGPH
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I3XG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35E1VG

 • MM# 999LNK
 • Mã THÔNG SỐ SRGRB
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35E1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35E2LG

 • MM# 999LNL
 • Mã THÔNG SỐ SRGRC
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35E2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35E2VG

 • MM# 999LNM
 • Mã THÔNG SỐ SRGRD
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35E2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I1VG

 • MM# 999LNN
 • Mã THÔNG SỐ SRGRE
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2LG

 • MM# 999LNP
 • Mã THÔNG SỐ SRGRF
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2VG

 • MM# 999LNR
 • Mã THÔNG SỐ SRGRG
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35E1VG

 • MM# 999LNT
 • Mã THÔNG SỐ SRGRH
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35E1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35E2LG

 • MM# 999LNV
 • Mã THÔNG SỐ SRGRJ
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35E2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35E2VG

 • MM# 999LNW
 • Mã THÔNG SỐ SRGRK
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35E2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I1VG

 • MM# 999LNX
 • Mã THÔNG SỐ SRGRL
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2LG

 • MM# 999LNZ
 • Mã THÔNG SỐ SRGRM
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35E1VG

 • MM# 999LP0
 • Mã THÔNG SỐ SRGRN
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35E1VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35E2LG

 • MM# 999LP1
 • Mã THÔNG SỐ SRGRP
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35E2LG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35E2VG

 • MM# 999LP2
 • Mã THÔNG SỐ SRGRQ
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35E2VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35E3VG

 • MM# 999LP3
 • Mã THÔNG SỐ SRGRR
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35E3VG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35E3XG

 • MM# 999LP4
 • Mã THÔNG SỐ SRGRS
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35E3XG
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2LGAS

 • MM# 999VGG
 • Mã THÔNG SỐ SRH5N
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2LGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I1VGAS

 • MM# 999VGH
 • Mã THÔNG SỐ SRH5P
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I1VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2LGAS

 • MM# 999VGJ
 • Mã THÔNG SỐ SRH5Q
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2LGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2VGAS

 • MM# 999VGK
 • Mã THÔNG SỐ SRH5R
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I3VGAS

 • MM# 999VGL
 • Mã THÔNG SỐ SRH5S
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I3VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35E2LGAS

 • MM# 999VGW
 • Mã THÔNG SỐ SRH5Z
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35E2LGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35E1VGAS

 • MM# 999VGZ
 • Mã THÔNG SỐ SRH60
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35E1VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2VGAS

 • MM# 999VH2
 • Mã THÔNG SỐ SRH61
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I1VGAS

 • MM# 999VH5
 • Mã THÔNG SỐ SRH63
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I1VGAS
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35E2LGBK

 • MM# 99A738
 • Mã THÔNG SỐ SRK84
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35E2LGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35E1VGBK

 • MM# 99A73D
 • Mã THÔNG SỐ SRK85
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35E1VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2VGBK

 • MM# 99A73F
 • Mã THÔNG SỐ SRK86
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I1VGBK

 • MM# 99A73H
 • Mã THÔNG SỐ SRK88
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I1VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH1F35I2LGBK

 • MM# 99A73J
 • Mã THÔNG SỐ SRK89
 • Mã đặt hàng 1SG040HH1F35I2LGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I1VGBK

 • MM# 99A73K
 • Mã THÔNG SỐ SRK8A
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I1VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2LGBK

 • MM# 99A73L
 • Mã THÔNG SỐ SRK8B
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2LGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH2F35I2VGBK

 • MM# 99A73M
 • Mã THÔNG SỐ SRK8C
 • Mã đặt hàng 1SG040HH2F35I2VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • ID Nội dung MDDS 706459

Intel® Stratix® 10 GX 400 FPGA 1SG040HH3F35I3VGBK

 • MM# 99A73N
 • Mã THÔNG SỐ SRK8D
 • Mã đặt hàng 1SG040HH3F35I3VGBK
 • Stepping A0
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • ID Nội dung MDDS 706459

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRGPG

SRGPF

SRGRH

SRGPE

SRGRG

SRGPD

SRGRF

SRGRE

SRGRD

SRGRC

SRGRB

SRGP7

SRK8D

SRK8A

SRK8B

SRK8C

SRGRQ

SRH5S

SRK84

SRGRP

SRH5R

SRH63

SRK85

SRH5Q

SRK86

SRGRN

SRH5P

SRH61

SRGRM

SRH60

SRK88

SRGRL

SRH5N

SRK89

SRGRK

SRGPH

SRGRJ

SRH5Z

SRGRS

SRGRR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.