Intel Atom® 處理器 C 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'22 4 2.80 GHz 9 MB 43 W
Q2'22 8 2.80 GHz 9 MB 50 W
Q2'22 4 1.60 GHz 9 MB 32 W
Q2'22 4 2.40 GHz 9 MB 38 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB 10.5 W
Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB 10.75 W
Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB 17 W
Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB 26 W
Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB 11 W
Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB 9.5 W
Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB 11.5 W
Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB 15 W
Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB 16 W
Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB 17 W
Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB 21 W
Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB 25 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB 21.5 W
Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB 24 W
Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB 32 W
Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB 31 W
Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB 7 W
Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB 10 W
Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB 8.5 W
Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB 6 W
Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB 9.5 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 6 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB 13 W
Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB 9 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB 14 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB 18 W
Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB 12 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器