Intel® Xeon® 處理器 E3 v6 產品

產品名稱
狀態
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器