Intel® Xeon® 處理器 E5 v4 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W
04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W
Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB 75 W
Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB 105 W
Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB 135 W
Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB 120 W
Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB 135 W
Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB 135 W
Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB 140 W
Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB 140 W
Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB 140 W
Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W
Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器