Intel® Xeon® 處理器 E3 v5 產品

產品名稱
推出日期
CoreCount
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'16 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W
Q2'16 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W
Q2'16 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W
Q2'16 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q1'16 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'16 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q4'15 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'15 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'15 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'15 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'15 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'15 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器