Intel® Xeon® 處理器 E3 v4 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB 35 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB 95 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB 65 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器