Intel Atom® 處理器 X 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 6 W
Q2'24 2 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 12 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 25 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 12 W
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 6 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 10 W
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB 12 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q4'16 4 1 MB
Q4'15 4 1 MB
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器