Intel® Xeon® D 處理器

產品名稱 狀態 推出日期 核心數量 最大超頻 處理器基礎頻率 快取記憶體 比較
全部 |
Intel® Xeon® D-1702 處理器 Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Intel® Xeon® D-1712TR 處理器 Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1713NT 處理器 Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1713NTE 處理器 Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1714 處理器 Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1715TER 處理器 Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1718T 處理器 Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1722NE 處理器 Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1726 處理器 Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Intel® Xeon® D-1732TE 處理器 Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1733NT 處理器 Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1734NT 處理器 Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1735TR 處理器 Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1736 處理器 Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1736NT 處理器 Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1739 處理器 Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1746TER 處理器 Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1747NTE 處理器 Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1748TE 處理器 Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-1749NT 處理器 Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-2712T 處理器 Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-2733NT 處理器 Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-2738 處理器 Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Intel® Xeon® D-2752NTE 處理器 Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Intel® Xeon® D-2752TER 處理器 Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Intel® Xeon® D-2753NT 處理器 Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Intel® Xeon® D-2766NT 處理器 Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Intel® Xeon® D-2775TE 處理器 Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Intel® Xeon® D-2776NT 處理器 Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Intel® Xeon® D-2779 處理器 Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Intel® Xeon® D-2786NTE 處理器 Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® D-2795NT 處理器 Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Intel® Xeon® D-2796NT 處理器 Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Intel® Xeon® D-2796TE 處理器 Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Intel® Xeon® D-2798NT 處理器 Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Intel® Xeon® D-2799 處理器 Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Intel® Xeon® D-1602 處理器 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Intel® Xeon® D-1622 處理器 Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1623N 處理器 Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1627 處理器 Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1633N 處理器 Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1637 處理器 Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1649N 處理器 Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB
Intel® Xeon® D-1653N 處理器 Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Intel® Xeon® D-2123IT 處理器 Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel® Xeon® D-2141I 處理器 Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2142IT 處理器 Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2143IT 處理器 Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2145NT 處理器 Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2146NT 處理器 Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2161I 處理器 Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Intel® Xeon® D-2163IT 處理器 Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Intel® Xeon® D-2166NT 處理器 Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Intel® Xeon® D-2173IT 處理器 Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Intel® Xeon® D-2177NT 處理器 Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Intel® Xeon® D-2183IT 處理器 Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® D-2187NT 處理器 Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Intel® Xeon® 處理器 D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器