Intel® Xeon® 處理器 E5 v3 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB 105 W
Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB 105 W
Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB 135 W
Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB 120 W
Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB 135 W
Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB 135 W
Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB 65 W
Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB 45 W
Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB 50 W
Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB 55 W
Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB 70 W
Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 52 W
Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器