Intel® Pentium® 處理器 1000 系列

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 40 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器