Intel® Xeon® 處理器 E3 產品

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q2'12 4 1.00 GHz 6 MB L3 Cache 25 W
Q2'12 4 2.00 GHz 8 MB L3 Cache 40 W
Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 20 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器