Intel® Core™ i3 processors (14th gen)

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
快取記憶體
GPU 名稱
Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 4 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器