Intel® Core™ i5 processors (14th gen)

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
快取記憶體
處理器繪圖
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器