Intel® Core™ i9 processors (14th gen)

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
快取記憶體
GPU 名稱
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
Q1'24 24 5.5 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器