Intel® Xeon® E 處理器

產品名稱
推出日期
CoreCount
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q4'23 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 5.00 GHz 3.40 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 5.00 GHz 2.90 GHz 18 MB 65 W
Q4'23 5.10 GHz 3.30 GHz 18 MB 80 W
Q4'23 5.2 GHz 2.6 GHz 24 MB 65 W
Q4'23 5.20 GHz 2.8 GHz 24 MB 80 W
Q4'23 5.6 GHz 3.5 GHz 18 MB 95 W
Q4'23 5.60 GHz 3.20 GHz 24 MB 95 W
Q3'21 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'21 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W
Q2'19 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W
Q2'19 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q2'19 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W
Q2'19 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W
Q2'19 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W
Q2'19 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'18 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'18 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'17 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器