Intel® Xeon® E 處理器

產品名稱
狀態
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB
Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器