Intel® Xeon® W 處理器

產品名稱
狀態
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
Launched Q1'23 6 4.20 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 6 4.40 GHz 3.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 8 4.50 GHz 3.10 GHz 22.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 3.10 GHz 26.25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 33.75 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 37.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 52.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 67.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 28 4.80 GHz 2.50 GHz 75 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 36 4.80 GHz 2.20 GHz 82.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 56 4.80 GHz 1.90 GHz 105 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB
Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB
Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB
Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB
Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB
Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
Discontinued Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
Discontinued Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
Discontinued Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
Discontinued Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器