Intel® Xeon® W 處理器

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'23 6 4.20 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 6 4.40 GHz 3.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 8 4.50 GHz 3.10 GHz 22.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.60 GHz 3.10 GHz 26.25 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 33.75 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 12 4.60 GHz 3.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 16 4.70 GHz 3.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 37.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 20 4.80 GHz 2.60 GHz 52.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 24 4.80 GHz 2.50 GHz 67.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 28 4.80 GHz 2.50 GHz 75 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 36 4.80 GHz 2.20 GHz 82.5 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 56 4.80 GHz 1.90 GHz 105 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W
Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W
Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W
Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W
Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W
Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W
Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W
Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W
Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W
Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器