Stratix® V 5SGXA7 FPGA

規格

輸出規格

關鍵元件

相關資源

I/O 規格

封裝規格

訂購與法遵

訂購與規格資訊

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2G

 • MM# 999XZV
 • 規格代碼 SRHPC
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726244

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2LG

 • MM# 999XZW
 • 規格代碼 SRHPD
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LG

 • MM# 999XZX
 • 規格代碼 SRHPE
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 697784

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4G

 • MM# 999XZZ
 • 規格代碼 SRHPF
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725009

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3LG

 • MM# 999Z00
 • 規格代碼 SRHPG
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725770

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C1G

 • MM# 999Z02
 • 規格代碼 SRHPH
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725440

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1G

 • MM# 999Z03
 • 規格代碼 SRHPJ
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724860

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2G

 • MM# 999Z04
 • 規格代碼 SRHPK
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725287

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4G

 • MM# 999Z05
 • 規格代碼 SRHPL
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2LG

 • MM# 999Z06
 • 規格代碼 SRHPM
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726298

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3LG

 • MM# 999Z07
 • 規格代碼 SRHPN
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725939

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1G

 • MM# 999Z08
 • 規格代碼 SRHPP
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726286

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2G

 • MM# 999Z09
 • 規格代碼 SRHPQ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726153

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I4G

 • MM# 999Z0A
 • 規格代碼 SRHPR
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726280

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2LG

 • MM# 999Z0D
 • 規格代碼 SRHPS
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725629

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40I2G

 • MM# 999Z0G
 • 規格代碼 SRHPU
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725327

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C3G

 • MM# 999Z0H
 • 規格代碼 SRHPV
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725599

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C1G

 • MM# 999Z0J
 • 規格代碼 SRHPW
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724818

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2LG

 • MM# 999Z0K
 • 規格代碼 SRHPX
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724910

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40I2G

 • MM# 999Z0L
 • 規格代碼 SRHPY
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725932

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2G

 • MM# 999Z0M
 • 規格代碼 SRHPZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724977

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2G

 • MM# 999Z0N
 • 規格代碼 SRHQ0
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724768

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2G

 • MM# 999Z0P
 • 規格代碼 SRHQ1
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694422745542

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2LG

 • MM# 999Z0T
 • 規格代碼 SRHQ2
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725685

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3G

 • MM# 999Z0V
 • 規格代碼 SRHQ3
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725873745994

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2G

 • MM# 999Z0W
 • 規格代碼 SRHQ4
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3G

 • MM# 999Z0X
 • 規格代碼 SRHQ5
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725502

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3G

 • MM# 999Z10
 • 規格代碼 SRHQ7
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725225

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3G

 • MM# 999Z1R
 • 規格代碼 SRHQU
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725120

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3LG

 • MM# 999Z1T
 • 規格代碼 SRHQV
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725490

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1G

 • MM# 999Z1V
 • 規格代碼 SRHQW
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725615

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2G

 • MM# 999Z1W
 • 規格代碼 SRHQX
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724875

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1G

 • MM# 999Z1X
 • 規格代碼 SRHQY
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725139

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2G

 • MM# 999Z20
 • 規格代碼 SRHQZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725471

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C1G

 • MM# 999Z21
 • 規格代碼 SRHR0
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726036

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2G

 • MM# 999Z22
 • 規格代碼 SRHR1
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726061

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2LG

 • MM# 999Z23
 • 規格代碼 SRHR2
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3LG

 • MM# 999Z2G
 • 規格代碼 SRHRC
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725511

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2G

 • MM# 999Z2J
 • 規格代碼 SRHRE
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725002

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LG

 • MM# 999Z2K
 • 規格代碼 SRHRF
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724934

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2G

 • MM# 999Z5Z
 • 規格代碼 SRHTT
 • 訂購代碼 5SGXEA7H1F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726241

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2G

 • MM# 999Z63
 • 規格代碼 SRHTU
 • 訂購代碼 5SGXEA7H1F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725390

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3G

 • MM# 999Z64
 • 規格代碼 SRHTV
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3G

 • MM# 999Z65
 • 規格代碼 SRHTW
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725728

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2G

 • MM# 999Z66
 • 規格代碼 SRHTX
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726296

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LG

 • MM# 999Z67
 • 規格代碼 SRHTY
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725190

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35I2G

 • MM# 999Z68
 • 規格代碼 SRHTZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C1G

 • MM# 999Z69
 • 規格代碼 SRHU0
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725499

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2LG

 • MM# 999Z6R
 • 規格代碼 SRHUA
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725708

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C3G

 • MM# 999Z6T
 • 規格代碼 SRHUB
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725556

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2LG

 • MM# 999Z6V
 • 規格代碼 SRHUC
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C3G

 • MM# 999Z6X
 • 規格代碼 SRHUD
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725033

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4G

 • MM# 999Z6Z
 • 規格代碼 SRHUE
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725331

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3LG

 • MM# 999Z70
 • 規格代碼 SRHUF
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726094

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2G

 • MM# 999Z72
 • 規格代碼 SRHUG
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726071

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3G

 • MM# 999Z73
 • 規格代碼 SRHUH
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724772744799

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4G

 • MM# 999Z74
 • 規格代碼 SRHUJ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725632

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2G

 • MM# 999Z82
 • 規格代碼 SRHV7
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726108

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C1G

 • MM# 999Z83
 • 規格代碼 SRHV8
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2G

 • MM# 999Z84
 • 規格代碼 SRHV9
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725227

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3G

 • MM# 999Z87
 • 規格代碼 SRHVB
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725352

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3G

 • MM# 999Z8A
 • 規格代碼 SRHVD
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724978

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2G

 • MM# 999Z8D
 • 規格代碼 SRHVE
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724797

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4G

 • MM# 999Z8F
 • 規格代碼 SRHVF
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724363

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C1G

 • MM# 999Z8W
 • 規格代碼 SRHVR
 • 訂購代碼 5SGXEA7H1F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725955

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2LG

 • MM# 999Z8Z
 • 規格代碼 SRHVS
 • 訂購代碼 5SGXEA7H1F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725195

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2G

 • MM# 999Z90
 • 規格代碼 SRHVT
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725723

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2LG

 • MM# 999Z91
 • 規格代碼 SRHVU
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725658

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3G

 • MM# 999Z92
 • 規格代碼 SRHVV
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725027

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2LG

 • MM# 999Z93
 • 規格代碼 SRHVW
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725681

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3G

 • MM# 999Z94
 • 規格代碼 SRHVX
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725854

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4G

 • MM# 999Z96
 • 規格代碼 SRHVY
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I4G

 • MM# 999Z97
 • 規格代碼 SRHVZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725372

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2G

 • MM# 999ZA8
 • 規格代碼 SRHWS
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695260

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3G

 • MM# 999ZAA
 • 規格代碼 SRHWT
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725845

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3G

 • MM# 999ZAC
 • 規格代碼 SRHWU
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725980

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2LG

 • MM# 999ZAD
 • 規格代碼 SRHWV
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725076

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1G

 • MM# 999ZAF
 • 規格代碼 SRHWW
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726133

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2G

 • MM# 999ZAV
 • 規格代碼 SRHX6
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 696315

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2G

 • MM# 999ZAW
 • 規格代碼 SRHX7
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726322

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZAZ
 • 規格代碼 SRHX8
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725519

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C1G

 • MM# 999ZC0
 • 規格代碼 SRHX9
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725801

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40I2G

 • MM# 999ZC1
 • 規格代碼 SRHXA
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725503

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2G

 • MM# 999ZC2
 • 規格代碼 SRHXB
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F45I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 724937

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2G

 • MM# 999ZC4
 • 規格代碼 SRHXD
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725739

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2LG

 • MM# 999ZC5
 • 規格代碼 SRHXE
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725396

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C4G

 • MM# 999ZCJ
 • 規格代碼 SRHXQ
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725057

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3G

 • MM# 999ZCK
 • 規格代碼 SRHXR
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725635

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3G

 • MM# 999ZDK
 • 規格代碼 SRHYF
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2G

 • MM# 999ZDL
 • 規格代碼 SRHYG
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 702254

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3G

 • MM# 999ZDM
 • 規格代碼 SRHYH
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3G

 • MM# 999ZDN
 • 規格代碼 SRHYJ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725696745549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZDP
 • 規格代碼 SRHYK
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725850746199

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZDR
 • 規格代碼 SRHYL
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725991

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3G

 • MM# 999ZDT
 • 規格代碼 SRHYM
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724953

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4G

 • MM# 999ZDV
 • 規格代碼 SRHYN
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725863

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZDX
 • 規格代碼 SRHYP
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725732

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2G

 • MM# 999ZFP
 • 規格代碼 SRHZA
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725568

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZFT
 • 規格代碼 SRHZC
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725218

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2G

 • MM# 999ZFV
 • 規格代碼 SRHZD
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725377

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3G

 • MM# 999ZFW
 • 規格代碼 SRHZE
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F45I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725355

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3G

 • MM# 999ZFX
 • 規格代碼 SRHZF
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725874

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4G

 • MM# 999ZFZ
 • 規格代碼 SRHZG
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726095

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZG0
 • 規格代碼 SRHZH
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725121

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2G

 • MM# 999ZH3
 • 規格代碼 SRJ0B
 • 訂購代碼 5SGXMA7H1F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725247

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35I2G

 • MM# 999ZH4
 • 規格代碼 SRJ0C
 • 訂購代碼 5SGXMA7H1F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2G

 • MM# 999ZH5
 • 規格代碼 SRJ0D
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725308

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40I2G

 • MM# 999ZH6
 • 規格代碼 SRJ0E
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726301745031

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1G

 • MM# 999ZH8
 • 規格代碼 SRJ0F
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726148745767

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2G

 • MM# 999ZH9
 • 規格代碼 SRJ0G
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725112

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3G

 • MM# 999ZHA
 • 規格代碼 SRJ0H
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724989

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3G

 • MM# 999ZHC
 • 規格代碼 SRJ0J
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725165

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3LG

 • MM# 999ZHD
 • 規格代碼 SRJ0K
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2LG

 • MM# 999ZHF
 • 規格代碼 SRJ0L
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725856

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I4G

 • MM# 999ZHG
 • 規格代碼 SRJ0M
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726149

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2G

 • MM# 999ZHW
 • 規格代碼 SRJ0X
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725500

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2G

 • MM# 999ZHX
 • 規格代碼 SRJ0Y
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725885

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2G

 • MM# 999ZHZ
 • 規格代碼 SRJ0Z
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725268

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2G

 • MM# 999ZJ0
 • 規格代碼 SRJ10
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725437

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3G

 • MM# 999ZJ3
 • 規格代碼 SRJ12
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725182

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2G

 • MM# 999ZJ4
 • 規格代碼 SRJ13
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725201

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C3G

 • MM# 999ZJ6
 • 規格代碼 SRJ14
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726070

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3G

 • MM# 999ZJ7
 • 規格代碼 SRJ15
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726005

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3LG

 • MM# 999ZJR
 • 規格代碼 SRJ1L
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 696397

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3G

 • MM# 999ZJV
 • 規格代碼 SRJ1N
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695907746403

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C4G

 • MM# 999ZJW
 • 規格代碼 SRJ1P
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694485

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2G

 • MM# 999ZJX
 • 規格代碼 SRJ1Q
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LG

 • MM# 999ZJZ
 • 規格代碼 SRJ1R
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725433

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4G

 • MM# 999ZK0
 • 規格代碼 SRJ1S
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726020

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C1G

 • MM# 999ZKG
 • 規格代碼 SRJ24
 • 訂購代碼 5SGXMA7H1F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725783

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2LG

 • MM# 999ZKH
 • 規格代碼 SRJ25
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725148744956

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2G

 • MM# 999ZKJ
 • 規格代碼 SRJ26
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694212

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2G

 • MM# 999ZL7
 • 規格代碼 SRJ2Q
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726077

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3LG

 • MM# 999ZL8
 • 規格代碼 SRJ2R
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724892

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2G

 • MM# 999ZL9
 • 規格代碼 SRJ2S
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725946

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3G

 • MM# 999ZLA
 • 規格代碼 SRJ2T
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725167

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3LG

 • MM# 999ZLC
 • 規格代碼 SRJ2U
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726289

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2G

 • MM# 999ZLD
 • 規格代碼 SRJ2V
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726252

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3G

 • MM# 999ZLF
 • 規格代碼 SRJ2W
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725648

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3G

 • MM# 999ZLH
 • 規格代碼 SRJ2X
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725173

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4G

 • MM# 999ZLJ
 • 規格代碼 SRJ2Y
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724802

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2G

 • MM# 999ZLZ
 • 規格代碼 SRJ38
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725444

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C4G

 • MM# 999ZM0
 • 規格代碼 SRJ39
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725922

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3LG

 • MM# 999ZM1
 • 規格代碼 SRJ3A
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1G

 • MM# 999ZM2
 • 規格代碼 SRJ3B
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725295

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C3G

 • MM# 999ZM3
 • 規格代碼 SRJ3C
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725967

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZM4
 • 規格代碼 SRJ3D
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725785

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3G

 • MM# 999ZM5
 • 規格代碼 SRJ3E
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725680

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I4G

 • MM# 999ZM6
 • 規格代碼 SRJ3F
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726177

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZM7
 • 規格代碼 SRJ3G
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726297

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3G

 • MM# 999ZM9
 • 規格代碼 SRJ3H
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725040

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2LG

 • MM# 999ZRF
 • 規格代碼 SRJ5V
 • 訂購代碼 5SGXMA7H1F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724935

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3LG

 • MM# 999ZRG
 • 規格代碼 SRJ5W
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725340

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3G

 • MM# 999ZRH
 • 規格代碼 SRJ5X
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725516

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I4G

 • MM# 999ZRJ
 • 規格代碼 SRJ5Y
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35I4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725332

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C1G

 • MM# 999ZRK
 • 規格代碼 SRJ5Z
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726316

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C1G

 • MM# 999ZRL
 • 規格代碼 SRJ60
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F40C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2LG

 • MM# 999ZRM
 • 規格代碼 SRJ61
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725880

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3G

 • MM# 999ZRN
 • 規格代碼 SRJ62
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725300

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2LG

 • MM# 999ZRP
 • 規格代碼 SRJ63
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725636

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2LG

 • MM# 999ZRR
 • 規格代碼 SRJ64
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LG

 • MM# 999ZRV
 • 規格代碼 SRJ65
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 726135

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZRW
 • 規格代碼 SRJ66
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I3LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724898

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2G

 • MM# 999ZRX
 • 規格代碼 SRJ67
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 724976

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C4G

 • MM# 999ZRZ
 • 規格代碼 SRJ68
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725835

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C3G

 • MM# 999ZT0
 • 規格代碼 SRJ69
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40C3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725925746477

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3G

 • MM# 999ZT1
 • 規格代碼 SRJ6A
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F40I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725758

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C1G

 • MM# 999ZT3
 • 規格代碼 SRJ6C
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F45C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZT4
 • 規格代碼 SRJ6D
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F45C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725630

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1G

 • MM# 999ZT7
 • 規格代碼 SRJ6F
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 726221

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2G

 • MM# 999ZT8
 • 規格代碼 SRJ6G
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40C2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C1G

 • MM# 999ZV2
 • 規格代碼 SRJ72
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35C1G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 692117

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2LG

 • MM# 999ZV3
 • 規格代碼 SRJ73
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35I2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725356

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3G

 • MM# 999ZV4
 • 規格代碼 SRJ74
 • 訂購代碼 5SGXMA7H2F35I3G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725834

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LG

 • MM# 999ZV5
 • 規格代碼 SRJ75
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725497

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4G

 • MM# 999ZV6
 • 規格代碼 SRJ76
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C4G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725858

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2LG

 • MM# 999ZV7
 • 規格代碼 SRJ77
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F35C2LG
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725612

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35I2G

 • MM# 999ZV8
 • 規格代碼 SRJ78
 • 訂購代碼 5SGXMA7K1F35I2G
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 725633

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3GYY

 • MM# 99A53A
 • 規格代碼 SRK39
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35I3GYY
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 725334746367

淘汰和停產

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2

 • MM# 969040
 • 規格代碼 SR7L1
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700493

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35M4

 • MM# 969047
 • 規格代碼 SR7L6
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35M4
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 809780813827

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2

 • MM# 969049
 • 規格代碼 SR7LA
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700706

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3N

 • MM# 969050
 • 規格代碼 SR7L8
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35I3N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 701684

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3

 • MM# 969052
 • 規格代碼 SR7LD
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 701475

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LN

 • MM# 969053
 • 規格代碼 SR7LB
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F35C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 697679

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2N

 • MM# 969054
 • 規格代碼 SR7LF
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45I2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 697047

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2N

 • MM# 969057
 • 規格代碼 SR7LG
 • 訂購代碼 5SGXEA7N2F40C2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 695989745266

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LN

 • MM# 969079
 • 規格代碼 SR7LN
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45I3LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 694414

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4N

 • MM# 969224
 • 規格代碼 SR7RD
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C4N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700664

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1N

 • MM# 969225
 • 規格代碼 SR7RG
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 696172

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4N

 • MM# 969228
 • 規格代碼 SR7RK
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35I4N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 701021

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2LN

 • MM# 969234
 • 規格代碼 SR7RR
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694933

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1N

 • MM# 969235
 • 規格代碼 SR7RQ
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 701373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2N

 • MM# 969237
 • 規格代碼 SR7RS
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 692494744409

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3N

 • MM# 969333
 • 規格代碼 SR7UN
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C3N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700412

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2N

 • MM# 969338
 • 規格代碼 SR7UT
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F45I2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 699339

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2

 • MM# 969342
 • 規格代碼 SR7UU
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F40C2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 698010

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3

 • MM# 969344
 • 規格代碼 SR7UX
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F40C3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 699274

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3

 • MM# 969346
 • 規格代碼 SR7UZ
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45C3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 691569

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1N

 • MM# 969886
 • 規格代碼 SR89T
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 702809

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LN

 • MM# 969891
 • 規格代碼 SR89Y
 • 訂購代碼 5SGXEA7H2F35I3LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700111

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LN

 • MM# 970023
 • 規格代碼 SR8C4
 • 訂購代碼 5SGXEA7K1F35C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 701366

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2L

 • MM# 970108
 • 規格代碼 SR8EM
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F35C2L
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 699789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3N

 • MM# 970111
 • 規格代碼 SR8EQ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C3N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695052

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2N

 • MM# 970113
 • 規格代碼 SR8ES
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 701484745078

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3L

 • MM# 970117
 • 規格代碼 SR8EW
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I3L
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 698282

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4N

 • MM# 970119
 • 規格代碼 SR8EY
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40I4N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694964

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40M4

 • MM# 970120
 • 規格代碼 SR8EZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40M4
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 809780

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LN

 • MM# 970121
 • 規格代碼 SR8F0
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 700717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2

 • MM# 970122
 • 規格代碼 SR8F1
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F45I2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 693595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4

 • MM# 970132
 • 規格代碼 SR8FA
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F40I4
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695115

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3N

 • MM# 970133
 • 規格代碼 SR8FB
 • 訂購代碼 5SGXEA7N3F45C3N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 702644

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4

 • MM# 970255
 • 規格代碼 SR8JX
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35I4
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700958

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2L

 • MM# 970773
 • 規格代碼 SR8ZJ
 • 訂購代碼 5SGXEA7H3F35C2L
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695669

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1

 • MM# 970779
 • 規格代碼 SR8ZQ
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C1
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695483

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1N

 • MM# 970780
 • 規格代碼 SR8ZR
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 693206

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3

 • MM# 970783
 • 規格代碼 SR8ZT
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 698381

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3L

 • MM# 970784
 • 規格代碼 SR8ZU
 • 訂購代碼 5SGXEA7K2F40I3L
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 696474

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2L

 • MM# 970785
 • 規格代碼 SR8ZV
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C2L
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695081

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3

 • MM# 970786
 • 規格代碼 SR8ZW
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 692373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4N

 • MM# 970788
 • 規格代碼 SR8ZY
 • 訂購代碼 5SGXEA7K3F40C4N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 694248

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2

 • MM# 970789
 • 規格代碼 SR8ZZ
 • 訂購代碼 5SGXEA7N1F40C2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 692210

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LN

 • MM# 970804
 • 規格代碼 SR90E
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 698553

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3

 • MM# 970806
 • 規格代碼 SR90G
 • 訂購代碼 5SGXMA7H3F35C3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 696060

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1N

 • MM# 970809
 • 規格代碼 SR90K
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F35C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 695118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3

 • MM# 970811
 • 規格代碼 SR90M
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40C3
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 700587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2

 • MM# 970813
 • 規格代碼 SR90P
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 699735

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LN

 • MM# 970814
 • 規格代碼 SR90Q
 • 訂購代碼 5SGXMA7K2F40I2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 698173746661

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2

 • MM# 970815
 • 規格代碼 SR90R
 • 訂購代碼 5SGXMA7K3F35C2
 • 步進 A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS 內容 ID 691871

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2LN

 • MM# 970816
 • 規格代碼 SR90S
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F40C2LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 701872

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2N

 • MM# 970817
 • 規格代碼 SR90T
 • 訂購代碼 5SGXMA7N1F40C2N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 700383745775

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1N

 • MM# 970818
 • 規格代碼 SR90U
 • 訂購代碼 5SGXMA7N2F45C1N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 702151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LN

 • MM# 970822
 • 規格代碼 SR90Y
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45I3LN
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 700100

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4N

 • MM# 970823
 • 規格代碼 SR90Z
 • 訂購代碼 5SGXMA7N3F45I4N
 • 步進 A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS 內容 ID 699805

交易法遵資訊

 • ECCN 依產品而異
 • CCATS 依產品而異
 • US HTS 8542390001

PCN 資訊

SRHZH

SR8ZW

SRHZG

SR8ZV

SRHZF

SR89T

SR8ZU

SRHZE

SR8ZT

SRHZD

SRHZC

SR8ZR

SR8ZQ

SRHZA

SR89Y

SR8ZZ

SR8ZY

SRHYP

SR8ZJ

SRHYG

SRHYF

SRHYN

SRHYM

SRHYL

SRHYK

SRHYJ

SRHYH

SRHXR

SRHXQ

SR8JX

SRHVD

SR8FB

SRHVB

SR8FA

SRHVF

SRHVE

SR8ES

SR8EQ

SR8F1

SR8F0

SR8EM

SR8EZ

SR8EY

SRHV9

SR8EW

SRHV8

SRHV7

SRHUC

SRHUB

SRHUA

SRHUJ

SRHUH

SRHUG

SRHUF

SRHUE

SRHUD

SRHU0

SRHTZ

SRHTY

SRHTX

SRHTW

SRHTV

SRHTU

SRHTT

SRHXE

SRHXD

SRHXB

SRHXA

SRHWU

SRHX6

SRHWT

SRHWS

SRHX9

SRHWW

SRHX8

SRHWV

SRHX7

SR7UT

SR7UN

SR7UZ

SR7UX

SR7UU

SRHVT

SRHVS

SRHVR

SRHVZ

SRHVY

SRHVX

SRHVW

SRHVV

SRHVU

SRHQZ

SRHQY

SRHQX

SRHRF

SRHRE

SRHRC

SRHR0

SRHQW

SRHQV

SRHQU

SRHR2

SRHR1

SRHPZ

SRHPY

SRHPX

SRHPW

SRHPN

SRHPM

SRHPL

SRHPK

SRHPJ

SRHPH

SRHPG

SRHPV

SRHQ7

SRJ3H

SRHPU

SRHQ5

SRHPS

SRHQ4

SRHPR

SRHQ3

SRHPQ

SRHQ2

SRHPP

SRHQ1

SRHQ0

SR7RQ

SR7RK

SR7RS

SR7RR

SRJ74

SRJ75

SRJ76

SRJ77

SRJ78

SR7RG

SR7RD

SRJ72

SRJ73

SRJ6C

SRJ6D

SRJ6F

SRJ6G

SRJ5Z

SRJ6A

SRJ63

SRJ64

SRJ65

SRJ66

SRJ5V

SRJ67

SRJ5W

SRJ68

SRJ5X

SRJ69

SRJ5Y

SR8C4

SRJ60

SRJ61

SRJ62

SR7LG

SR7LF

SR7LD

SRK39

SRJ0X

SRJ0Y

SR7LN

SRJ0Z

SRJ10

SR7L8

SRJ12

SR7L6

SRJ13

SRJ14

SRJ15

SRJ0E

SR7LB

SRJ0F

SR7LA

SRJ0G

SRJ0H

SRJ0J

SRJ0K

SRJ0L

SRJ0B

SRJ0C

SRJ0D

SR7L1

SRJ3A

SRJ3B

SRJ3C

SRJ3D

SRJ3E

SRJ3F

SRJ3G

SRHPF

SRJ2W

SRJ38

SRHPE

SRJ2X

SRJ39

SRHPD

SRJ2Y

SRHPC

SRJ2Q

SR90Z

SRJ2R

SR90Y

SRJ2S

SRJ2T

SRJ2U

SRJ2V

SR90M

SR90K

SR90G

SR90U

SR90T

SR90S

SR90R

SR90Q

SR90P

SRJ1N

SRJ1P

SRJ1Q

SRJ1R

SRJ1S

SRJ24

SRJ25

SRJ26

SR90E

SRJ1L

驅動程式與軟體

最新驅動程式與軟體

可用的下載:
全部

姓名

推出日期

產品首次推出的日期。

光刻

光刻是指用於製造積體電路的半導體技術,單位為奈米 (nm),表示半導體上的功能大小。

邏輯元素 (LE)

邏輯元素 (LE) 是 Intel® FPGA 架構中最小的邏輯單元。LE 結構緊湊,提供具有高效邏輯使用的進階功能。

適應性邏輯模組 (ALM)

適應性邏輯模組(ALM)是支援 Intel FPGA 裝置中的邏輯建置區塊,設計可同時儘量提高效能與使用率。每個 ALM 都有不同的作業模式,可實作各種不同的組合和順序邏輯功能。

適應性邏輯模組 (ALM) 暫存器

ALM 暫存器是 ALM 包含的暫存器位元(正反器),用於實作順序邏輯。

結構和 I/O 相鎖環路 (PLL)

結構和 IO PLL 用於簡化 Intel FPGA 結構中時脈網路的設計與實作,以及與裝置中 IO 電路方塊相關時脈網路的設計與實作。

最大嵌入式記憶體

Intel FPGA 裝置可程式化結構中所有嵌入式記憶體區塊的總容量。

數位訊號處理 (DSP) 區塊

數位訊號處理(DSP)區塊是支援 Intel FPGA 裝置內的數位建置區塊,包含高效能乘法器和累加器,可實作各種數位訊號處理功能。

數位訊號處理 (DSP) 格式

視 Intel FPGA 裝置家族而定,DSP 區塊支援不同的格式,例如硬浮點、硬固定點、乘法與累積,以及單純乘法。

硬記憶體控制器

硬記憶體控制器用於啟用連接至 Intel FPGA 的高效能外部記憶體系統。硬記憶體控制器相較於同等的軟記憶體控制器,可節省電源與 FPGA 資源,並且支援頻率更高的作業。

外部記憶體介面(EMIF)

Intel FPGA 裝置支援的外部記憶體介面通訊協定。

使用者 I/O 數量上限

最大可用封裝 Intel FPGA 裝置中一般用途 I/O pin 的數量上限。
視封裝而定,實際計數可能較低。

I/O 標準支援

Intel FPGA 裝置支援的一般用途 I/O 介面標準。

最大 LVDS 對

最大可用封裝中,Intel FPGA 裝置可配置的 LVDS 對數量上限。如需依照封裝類型分的實際 RX 與 TX LVDS 對數,請參閱裝置說明文件。

不歸零(NRZ)收發器上限

最大可用封裝中,Intel FPGA 裝置的 NRZ 收發器數量上限。
†視封裝而定,實際計數可能較低。

不歸零(NRZ)資料速率上限

NRZ 收發器支援的 NRZ 資料速率上限。
†視收發器速度等級而定,實際資料速率可能較低。

收發器協定硬 IP

Intel FPGA 裝置可用的硬式智財,支援高速序列收發器。收發器通訊協定硬式 IP 相較於同等的軟式 IP,可節省電源與 FPGA 資源,並簡化序列通訊協定的實作。

封裝選項

Intel FPGA 裝置提供不同的封裝尺寸,IO 和收發器計數各異,可配合客戶的系統需求。