Intel® 實感™ D400 內插板

規格

輸出規格

關鍵元件

作業規格

  • 操作範圍 (下限-上限) Not applicable
  • 深度解析和 FPS Not applicable
  • 深度景深 Not applicable

補充資訊

元件

  • RGB 感應器
  • 追蹤模組

驅動程式與軟體

最新驅動程式與軟體

可用的下載:
全部

姓名

支援

推出日期

產品首次推出的日期。