ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ใช่ 3.0 3.0/2.0 3.67 W
ไม่ใช่ 3.0 3.0/2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.0/2.0 6 W
ใช่ 3.0 3.0/2.0 3.67 W