ซอฟต์แวร์ Intel® RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
FormFactor
รองรับระดับ RAID
# พอร์ตภายใน
# พอร์ตภายนอก
EmbeddedMemorySize
Discontinued 0, 1, 10 4 0
Discontinued 0 1 10 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0 1 10 5 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0
Discontinued 0, 1, 10 8 0
Discontinued 0, 1, 10, 5 8 0