คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82579

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY Discontinued 90 nm
Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Discontinued 90 nm