คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EM Discontinued 1.4 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EP Discontinued Single PCI