คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Single PCI
1.4 W Single PCI