คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545EM Discontinued 1.5 W Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545GM Discontinued 1.5 W Single PCI-X