คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
การทำลวดลายวงจร
MaxIOThroughput
SamplePortConfiguration
CablingDescription
Discontinued 150 nm
Discontinued 150 nm