คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82547

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Single PCI-X