คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82547

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82547GI Discontinued 130 nm