คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EN 10 Discontinued 65 nm
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EB 10 Discontinued 65 nm
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched 65 nm