คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574L Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 0.727 W Single PCIe v1.1 (2.5 GT/s)