การเชื่อมต่อเครือข่าย Fast Ethernet Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 130 nm
Intel® 82562V Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551IT Discontinued 350 nm
Intel® 82562GT Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
Intel® 82562GZ Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
Intel® 82562EZ Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551ER Discontinued 350 nm
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551QM Discontinued 350 nm
Intel® 82562EP Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
Intel® 82562ET Fast Ethernet PHY Discontinued 350 nm
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82559ER Discontinued 350 nm