โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ - Ethernet

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Interface Protocols IP-10GETHMAC, IPR-10GETHMAC
Interface Protocols IP-10GBASEKRPHY, IPR-10GBASEKRPHY
Interface Protocols IP-10GBASERPCS, IPR-10GBASERPCS
Interface Protocols IP-10GETHMACF, IPR-10GETHMACF
Interface Protocols IP-10GMRPHY, IPR-10GMRPHY
Interface Protocols IP-1G10GBASERPHY, IPR-1G10GBASERPHY
Interface Protocols IP-25GEUMACPHY, IPR-25GEUMACPHY
Interface Protocols IP-40GBASEKR4PHY, IPR-40GBASEKR4PHY
Interface Protocols IP-ETH-ETILEHIP, IPR-ETH-ETILEHIP
Interface Protocols IP-ETH-HTILEHIP, IPR-ETH-HTILEHIP
Interface Protocols IP-50GEUMACPHY, IPR-50GEUMACPHY
Interface Protocols IP-ETH-ETILEKRCR, IPR-ETH-ETILEKRCR
Interface Protocols IP-ETH-HTILEKRCR, IPR-ETH-HTILEKRCR
Interface Protocols IP-ETH-100GEUKRCR, IPR-ETH-100GEUKRCR
Interface Protocols IP-10GEUMACF, IPR-10GEUMACF
Interface Protocols IP-10GEUMAC, IPR-10GEUMAC
Interface Protocols IP-100GEUMACPHY
Interface Protocols IP-100GEUMACPHYF, IPR-100GEUMACPHYF
Interface Protocols IP-40GETILEMAC, IPR-40GETILEMAC
Interface Protocols IP-40GEUMACPHY, IPR-40GEUMACPHY
Interface Protocols IP-40GEUMACPHYF, IPR-40GEUMACPHYF
Interface Protocols IP-TRIETHERNET, IPR-TRIETHERNET
Interface Protocols IP-TRIETHERNETF, IPR-TRIETHERNETF
Interface Protocols IP-XAUIPCS, IPR-XAUIPCS