โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ - Interlaken

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Interface Protocols IP-ILKN/100G, IPR-ILKN/100G
Interface Protocols IP-ILKN/200G, IPR-ILKN/200G
Interface Protocols IP-ILKN/400G, IPR-ILKN/400G
Interface Protocols IP-ILKN/50G, IPR-ILKN/50G
Interface Protocols IP-ILA/100G, IPR-ILA/100G
Interface Protocols IP-ILA/200G, IPR-ILA/200G
Interface Protocols IP-ILA/400G, IPR-ILA/400G
Interface Protocols IP-ILA/50G, IPR-ILA/50G