Intel® 700 Series Mobile Chipsets

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W
3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W