คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573L Discontinued 130 nm
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573E Discontinued 130 nm
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 130 nm