คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573E Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573L Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)