ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Gen3 3.1 6 W
Gen3 3.1/2.0 6 W
ใช่ 3.0 3.1/2.0 3 W