Washington Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued
Q2'15 Discontinued
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q2'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R