Wellsburg เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ไม่ใช่ Gen 2 3.0 and 2.0 7 W
ใช่ Gen 2 3.0 and 2.0 6.5 W