Wellsburg เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Launched ไม่ใช่ Gen 2 3.0 and 2.0 7 W
Launched ใช่ Gen 2 3.0 and 2.0 6.5 W