Barton Hills เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 1GbE