Bigby เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express USBRevision TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 3200 Discontinued 1.1 20 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 3210 Discontinued 1.1 21.3 W