เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CGXC7

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6F23C7N

 • MM# 965697
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7C6F23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694027

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7U19C8N

 • MM# 965698
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4RZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7C7U19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693312

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F31C7N

 • MM# 965699
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4S0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7D6F31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700468

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C6N

 • MM# 965709
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4SA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6F23C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696709

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B6M15C7N

 • MM# 965963
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7B6M15C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724288

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D6F27C7N

 • MM# 965964
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4ZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7D6F27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693443

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7N

 • MM# 965974
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR501
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7B6M15I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693458

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B7M15C8N

 • MM# 965975
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR502
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7B7M15C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699949

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7F23C8N

 • MM# 965976
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR503
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C7F23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698145746600

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C7U19C8N

 • MM# 965977
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR504
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C7U19C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698337

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C6N

 • MM# 965978
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR505
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F27C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696153745907

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C6N

 • MM# 965979
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR506
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F31C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691581

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F27C8N

 • MM# 968216
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6W5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7D7F27C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697166

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C7N

 • MM# 968226
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7B6M15C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698999

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23C7N

 • MM# 968227
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6F23C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701183744626

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7N

 • MM# 968229
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F27I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700901744709

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F31C8N

 • MM# 968230
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6WK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D7F31C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698224745021

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7B7M15C8N

 • MM# 968355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR706
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7B7M15C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698840

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15I7

 • MM# 968360
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7B6M15I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697406

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7

 • MM# 968361
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6F23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696003

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7

 • MM# 968362
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR70D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F31I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695592

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C7F23C8N

 • MM# 968497
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR745
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7C7F23C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702813

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7C6U19C7N

 • MM# 968909
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7G6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7C6U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697860

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27I7

 • MM# 968922
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F27I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697310

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31A7N

 • MM# 968925
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7GL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F31A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693234

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31C7N

 • MM# 968969
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7HY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F31C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697338745701

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C7N

 • MM# 969102
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6U19C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695939

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6F23I7N

 • MM# 969103
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6F23I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702485745888

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXBC7D7F31C8N

 • MM# 970606
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8UM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXBC7D7F31C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696744

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19A7N

 • MM# 970619
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6U19A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697182

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19C6N

 • MM# 970620
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6U19C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699062

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7N

 • MM# 970621
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6U19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695754744911

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F27C7N

 • MM# 970622
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F27C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692867746512

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D6F31I7N

 • MM# 970623
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8V4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D6F31I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698114746168

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7B6M15C6N

 • MM# 973764
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7B6M15C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693242744176

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7C6U19I7

 • MM# 973765
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7C6U19I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691629

Cyclone® V 5CGXC7 FPGA 5CGXFC7D7F27C8N

 • MM# 973766
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBMY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5CGXFC7D7F27C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700118746259

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR501

SR6W5

SR4S0

SR706

SR4RZ

SR4RY

SR506

SR505

SR504

SR503

SR745

SR502

SR7MV

SR7MU

SRBMY

SRBMX

SR4ZR

SRBMW

SR4ZQ

SR8V4

SR8V3

SR8V2

SR8V1

SR8V0

SR8UM

SR7GL

SR7GK

SR6WG

SR7G6

SR6WF

SR4SA

SR70D

SR6WK

SR70C

SR6WJ

SR70B

SR7HY

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า